dnes je 21.7.2024

Input:

23/1949 Sb., Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 23/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949
o hospodářských referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje hospodářský referát. Hospodářský referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstva průmyslu a dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) V zájmu rozvoje socialistického hospodářství a tím i soustavného zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu zajišťuje krajský národní výbor svým hospodářským referátem předpoklady plynulé průmyslové výroby a podporuje ji při plnění jejích úkolů, pečuje o věci místní průmyslové a živnostenské výroby a poslužných řemesel, pečuje o vybudování, zdokonalení a zhospodárnění dopravy a o rozvoj civilního motorismu a letectví a obstarává všeobecné věci hospodářské.
(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 plní hospodářský referát bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů a organisací) zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. podporuje udržování a zvelebování národního majetku;
3. pečuje, aby se podle požadavku účelnosti a hospodárnosti soustavně zlepšovalo zásobování energií;
4. dbá, aby se zvyšovala technická a hospodářská úroveň výroby a dopravy především dokonalým výcvikem, jakož i dozorem na technická zařízení;
5. v zájmu vzdělání na podkladě vědeckého socialismu podporuje a opatřuje hospodářské předpoklady pro výchovu ve školských a jiných kulturních zařízeních závodů;
6. dbá, aby se výrobní a pracovní družstva úspěšně uplatnila při hospodářské výstavbě;
7. obstarává věci komunálních podniků, pokud nepatří do finančního referátu;
8. řeší věci živnostenskoprávní, pokud nejde o živnosti povahy zdravotnické, o živnosti obchodní, hostinské a výčepnické, a dozírá, aby se živnostenský provoz nedál na újmu celku;
9. činí opatření o národních správách a konfiskacích a spolupůsobí při přídělu konfiskovaného majetku, pokud tato působnost nepatří do jiných referátů;
10. účastní se rozvrhu dopravních úkolů mezi jednotlivé druhy dopravních podniků a řídí hospodárné obstarávání dopravních potřeb v kraji;
11. podává s hlediska potřeb kraje návrhy a posudky ve věcech jízdních řádů dopravních podniků a jejich tarifů, jakož i v jiných dopravních věcech;
12. prohlíží, zkouší a schvaluje motorová vozidla a jejich vlečné vozy kromě prototypů a provádí zkoušky řidičů;
13. obstarává úkony veřejné správy železniční ve věcech drah pro neveřejnou dopravu.
(3) Působnost hospodářského referátu se nevztahuje na průmysl a řemesla výživy.
(4) Hospodářský referát provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.
(5) Při výkonu své působnosti je hospodářský referát povinen dbáti zájmů jednotné státní hospodářské politiky.
§ 3.
Ministerstva průmyslu a dopravy vydají