dnes je 21.7.2024

Input:

23/1953 Sb., Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin, platné do 1.12.1957

č. 23/1953 Zb.
[zrušené č. 63/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1953
o státní inspekci sklizní zemědělských plodin.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Pro zajištění správnosti evidence a statistiky osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin, jakož i pro soustavnou kontrolu ploch osevu, odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin a pro kontrolu agrotechnických opatření ke zvyšování hektarových výnosů, zřizuje se státní inspekce sklizní zemědělských plodin (dále jen „státní inspekce sklizní“).
§ 2.
(1) Státní inspekce sklizní se zřizuje při státním úřadě statistickém.
(2) V čele státní inspekce sklizní je hlavní státní inspektor, který má svého zástupce. Hlavního státního inspektora, jakož i jeho zástupce jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického. Orgánem hlavního státního inspektora na Slovensku je oblastní státní inspektor u slovenského statistického úřadu, jehož jmenuje a odvolává předseda státního úřadu statistického na návrh předsedy slovenského statistického úřadu.
(3) Hlavnímu státnímu inspektorovi jsou podřízeni obvodní státní inspektoři u krajské statistické služby státního úřadu statistického. Jejich osobním úřadem je státní úřad statistický.
(4) Obvody působnosti obvodních státních inspektorů tvoří území dvou až čtyř okresů a stanoví je hlavní státní inspektor. Obvody mají sestávat z okresů pokud možno klimaticky, půdně a jinak jednotných.
§ 3.
(1) Obvodní státní inspektoři mají zejména tyto povinnosti:
a) organisovat a řídit zjišťování odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin na stojato (na poli);
b) zajišťovat předkládání předepsaných výkazů o odhadech hektarových výnosů jednotlivých zemědělských plodin ve stanovených lhůtách;
c) prověřovat předepsané výkazy o odhadech hektarových výnosů a působit proti záměrnému podhodnocování nebo nadsazování vykazovaných údajů;
d) provádět kontrolu odhadů hektarových výnosů výběrovým měřením;
e) shromažďovat podklady o vyhlídkách na sklizeň;
f) zjišťovat ztráty zemědělských plodin zejména při sklizni, svozu a výmlatu;
g) organisovat a provádět kontrolu evidence osevních ploch, jakož i evidence ploch kultur;
h) prověřovat plnění státních úkolů zajišťujících zvyšování hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin.
(2) Při plnění svých úkolů jsou obvodní inspektoři nezávislí na ostatních orgánech státní správy.
§ 4.
(1) Národní výbory a jiné orgány státní správy, zemědělské závody a strojní a traktorové stanice jsou povinny předkládat orgánům státní inspekce sklizní údaje a podklady, které státní inspekce sklizní potřebuje ke stanovení hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin, ploch kultur a osevu zemědělských plodin.
(2) Pomocnými orgány obvodních státních inspektorů jsou obvodní sklizňoví důvěrníci z řad místních agronomů. Funkcí obvodního sklizňového důvěrníka je pověřuje hlavní státní inspektor na návrh obvodního