dnes je 7.12.2023

Input:

23/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem

č. 23/1958 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. března 1958
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
Dne 13. října 1956 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem.
Vláda Dohodu se Závěrečným protokolem schválila dne 19. června 1957. Schválení Dohody se Závěrečným protokolem vládou Maďarské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 11. března 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 4. července 1957.
Podle svého článku 29 odst. 1 Dohoda se Závěrečným protokolem nabyla účinnosti dnem 4. července 1957.
České znění Dohody se Závěrečným protokolem se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 23/1958 Sb.,
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem.
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích
Vláda Československé republiky a vlády Maďarské lidové republiky přejíce si upravit spolupráci při ochraně státních hranic, rozhodly se uzavřít dohodu o hraničních zmocněncích.
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky generálmajora Ludvíka Hlavačku, náměstka ministra vnitra,
vláda Maďarské lidové republiky Mihály Gábri, prvního náměstka ministra vnitra.
Zmocněnci po výměně svých plných mocí, jež byly nalezeny v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
1. K vyjasnění incidentů, k nimž došlo při ochraně státních hranic, k provedení společných předběžných šetření o událostech, jejichž projednání se provádí diplomatickou cestou, k organisování vzájemné pomoci a spolupráce mezi pohraničními orgány Československé republiky a Maďarské lidové republiky a k zajištění pořádku na státních hranicích zřizují obě strany zvláštní orgány - hraniční zmocněnce a zástupce hraničních zmocněnců.
2. Hraniční zmocněnce a jejich zástupce jmenují a po vzájemné dohodě určují jejich počet, úseky jejich působnosti ministři vnitra obou stran.
Článek 2
1. Činnost hraničních zmocněnců řídí s československé strany ústřední pohraniční orgány, s maďarské strany velitel pohraniční stráže.
2. Orgány stran uvedené v odstavci 1 se navzájem uvědomí o jmenování hraničních zmocněnců, jejich zástupců, o jejich stanovištích, o rozhraní jejich úseků, jakož i o případných změnách.
Článek 3
1. Hraniční zmocněnci budou společně projednávat, vyšetřovat a činit nutná opatření zejména v případech
a) incidentů a událostí, které nevyžadují urovnání diplomatickou cestou,
b) provádění společného předběžného šetření o událostech, které vyžadují projednání diplomatickou cestou,
c) menších věcných škod, vzniklých na státních hranicích,
d) střelby přes státní hranice na území druhého státu,
e) společného upřesňování průběhu státních hranic v terénu na základě hraničních technických