dnes je 23.2.2024

Input:

23/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách, podepsané v Praze dne 14. srpna 1959, platné do 8.6.1992

č. 23/1960 Zb.
[zrušené č. 643/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. února 1960
o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách, podepsané v Praze dne 14. srpna 1959
Dne 14. srpna 1959 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách.
Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 7. října 1959. Schválení dohody příslušnými orgány Sjednocené arabské republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. září 1959 a její schválení vládou Československé republiky nótou ze dne 25. října 1959.
Podle svého článku XVII Dohoda nabyla platnosti dnem 25. října 1959.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
o leteckých službách
Vláda Československé republiky a vláda Sjednocené arabské republiky
vedeny snahou podporovat pravidelnou civilní leteckou dopravu mezi těmito zeměmi
se dohodly na těchto ustanoveních:
Článek I
Podle této Dohody a její Přílohy
1. výraz „letecký úřad“ značí: pokud jde o Československou republiku „ministerstvo dopravy - letecký obor“, pokud jde o Sjednocenou arabskou republiku „Správa civilního letectví“, přičemž tyto orgány mohou být nahrazeny jinými orgány, které by byly později pověřeny prováděním jejich nynějších úkolů;
2. výraz „ustanovený podnik“ značí letecký dopravní podnik, který byl leteckým úřadem jedné ze smluvních stran písemně oznámen leteckému úřadu druhé smluvní strany jako podnik ustanovený podle článku II a III této Dohody k provozování dohodnutých služeb;
3. výraz „dohodnuté služby“ značí mezinárodní letecké služby předvídané v Příloze této Dohody;
4. Příloha této Dohody se považuje za nedílnou součást Dohody a pokud není stanoveno jinak, veškeré odkazy na Dohodu se týkají rovněž zmíněné Přílohy.
Článek II
Smluvní strany si navzájem poskytují práva uvedená v této Dohodě za účelem zřízení a provozu dohodnutých služeb.
Článek III
1. Dohodnuté služby bude lze uvést do provozu, jakmile:
a) smluvní strana, které se práva udělují, ustanoví písemně za tím účelem jeden nebo několik leteckých dopravních podniků;
b) smluvní strana, která práva uděluje, vydá zmíněným podnikům příslušné provozní oprávnění, což s přihlédnutím k odstavci 2 tohoto článku a k článku IV učiní bez zbytečného průtahu.
2. Ustanovené podniky však mohou být vyzvány, aby dříve, než budou oprávněny zahájit dohodnuté služby, prokázaly leteckému úřadu smluvní strany, která práva uděluje, že jsou s to vyhovět stanoveným podmínkám v souhlase se zákony a jinými právními předpisy, podle nichž tento úřad obvykle postupuje při úpravě provozu mezinárodních leteckých služeb.
Článek IV
1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout vydání provozního oprávnění podnikům ustanoveným druhou smluvní stranou nebo toto oprávnění odvolat, není-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola těchto podniků náleží druhé smluvní straně nebo jejím