dnes je 3.12.2023

Input:

23/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací

č. 23/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústředního geologického úřadu
ze dne 15. února 1961,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
Ústřední geologický úřad v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Oddíl I
§ 1
Rozsah platnosti
Tyto základní podmínky platí pro dodávky průzkumných geologických prací (dále jen „geologické práce“) prováděných dodavatelským způsobem organizacemi Ústředního geologického úřadu. Těmito pracemi se rozumějí:
1. Ucelený soubor geologických prací včetně projektu, ukončený podáním geologického posudku (závěrečné zprávy) buď
a) z oboru ložiskové geologie, nebo
b) z oboru stavební geologie včetně hydrogeologie a balneologie.
2. Dílčí práce, a to buď
a) vrtné a jiné technické práce prováděné podle projektu odběratele a za jeho řízení, nebo
b) vyhodnocovací práce podle požadavků odběratele, tj. znalecké posudky (např. vyhodnocení geologické, geochemické nebo geofyzikální dokumentace), poradenská činnost při provádění stavebních prací apod.
Oddíl II
§ 2
Hospodářské smlouvy
Na dodávky geologických prací se uzavírají:
a) kapacitní smlouvy (§ 3),
b) smlouvy o geologických pracích (§ 4).
§ 3
Kapacitní smlouvy
(1) Kapacitní smlouvy o provádění geologických prací uzavírají strany, vyžaduje-li to rozsah a význam prací; smlouvy se uzavírají na dobu nejméně jednoho roku.
(2) Návrhy kapacitních smluv předkládají odběratelé dodavatelům nejpozději do 1. července pro příští rok nebo pro léta následující. Dodavatel projedná tyto návrhy s odběratelem nebo navrhne změny nejpozději do 31. srpna a do dalších 15 dnů po projednání návrhů je dodavatel povinen podepsat kapacitní smlouvu nebo oznámit odběrateli, že uzavření smlouvy odmítá.
(3) Kromě všeobecných náležitostí musí být v kapacitní smlouvě uvedeno zejména:
a) určení požadovaných prací co do místa, povahy a pořadí důležitosti,
b) předpokládaný rozsah těchto prací v technických jednotkách,
c) předpokládaný náklad podle ceníku.
(4) Návrh kapacitní smlouvy zašle odběratel dodavateli ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel jeden stejnopis vrátí odběrateli a druhý si ponechá.
§ 4
Smlouvy o geologických pracích
(1) Smlouva se uzavírá na celoroční období, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.
(2) Návrh smlouvy kromě určení odpovědného zmocněnce odběratele pro měsíční přejímky prací a bankovního spojení odběratele musí obsahovat zejména:
Jde-li o dodávky prací uvedené v § 1 č. 1 písm. a)
a) předmět průzkumu (oblast, jakož i požadovaný stupeň podrobnosti průzkumu, požadavek na druh, množství, kategorii a jakost zásob),
b) soupis podkladů, které má odběratel k dispozici.
Jde-li o dodávky prací uvedené v § 1 č. 1 písm. b)
a) předmět průzkumu (místo, kde má být průzkum proveden, účel a rozsah investice a označení stupně projekce, pro niž se průzkum objednává - zadávací projekt, prováděcí projekt nebo