dnes je 16.4.2024

Input:

23/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění, platné do 14.4.1992

č. 23/1965 Zb.
[zrušené č. 277/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 5. března 1965
o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění
Jedním z prostředků k zajištění stále stoupající úrovně děl výtvarných umění je pořádání soutěží na výtvarná díla. Aby soutěže byly prováděny podle jednotných hledisek a tím zabezpečeno odpovědné hodnocení děl výtvarných umění, stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Touto vyhláška se vydává soutěžní řád pro soutěže ve všech oborech výtvarných umění tj. zejména v oboru malířství, sochařství, grafiky, užitého umění a průmyslového výtvarnictví.
(2) Účelem soutěže je získat náměty, návrhy, modely, vzory, prototypy atd. nejhodnotnější po stránce výtvarné a v oborech umění užitého a průmyslového výtvarnictví i po stránce ekonomické, technologické a funkční. Soutěží má být podnícena tvůrčí iniciativa jak jednotlivců, tak i tvůrčích skupin při řešení závažných a významných úkolů.
(3) Soutěž se vypisuje na vytvoření výtvarných děl, návrhů, modelů, vzorů, prototypů atd., které jsou významné svým posláním nebo námětem, mohou svou publicitou působit na okruh širokých vrstev lidu nebo znamenají výtvarné obohacení našeho života zejména ve výrobních oborech, popřípadě mají přispět k uplatnění našeho umění v zahraničí. Při jejím vypisování je nutno dbát zásad účelnosti a hospodárnosti.
§ 2
Vypisovatel soutěže
(1) Soutěž může vypsat státní orgán nebo socialistická organizace po předchozím projednání se Svazem čs. výtvarných umělců, popřípadě podle povahy soutěže i se Svazem architektů ČSSR, u mezinárodních soutěží též s ministerstvem školství a kultury.
(2) Není-li vypisovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední orgán, povoluje vypsání soutěže orgán přímo nadřízený vypisovateli. Povolující orgán ověří účelnost soutěže a přezkouší, zda je zajištěna její finanční úhrada.
§ 3
Druhy soutěže
(1) Soutěž může být vypsána jako neomezená, omezená nebo užší.
(2) Při neomezených soutěžích se vyzývají k podání návrhů osoby blíže neurčené; tyto soutěže jsou anonymní, popř. podle povahy úkolu i neanonymní.
(3) Při omezených soutěžích jsou vyzývány k podání návrhu určité osoby; tyto soutěže jsou neanonymní a mohou se jich zúčastnit i nevyzvané osoby bez nároky na honorář za vytvoření návrhu (§ 10 odst. 4).
(4) Není-li možno po ukončení některá ze soutěží uvedených v odstavcích 2 a 3 určit, kdo má být autorem konečného návrhu nebo provedení díla (§ 11), může vypisovatel vypsat užší soutěž, která navazuje na soutěž předchozí. Užší soutěže jsou neanonymní a k účasti mohou být vyzváni účastníci předchozí soutěže, a to zpravidla podle pořadí, v jakém byli hodnoceni v této soutěži. Obsah užší soutěže se nesmí podstatně lišit od obsahu soutěže předchozí, s výjimkou změn, vyplývajících z jejich výsledků.
§ 4
Účastníci soutěže
(1) Soutěží se mohou účastnit českoslovenští státní občané, nebo cizí státní příslušníci trvale bydlící na území Československé socialistické republiky. Mezinárodních soutěží se mou zúčastnit