dnes je 30.9.2023

Input:

230/1949 Zb., Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy

230/1949 Zb.
Zákon
zo dňa 14. októbra 1949,
ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy znie „Povereníctvo pôdohospodárstva“.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Ďuriš v. r.