dnes je 5.3.2024

Input:

232/1946 Sb., Zákon o porotních soudech

č. 232/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1946
o porotních soudech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první.
Příslušnost porotních soudů.
§ 1.
(1) K příslušnosti porotních soudů náležejí, pokud zákon nestanoví jinak:
1. zločiny a přečiny, které podle své povahy a podle okolností, za nichž byly spáchány, svědčí o pachatelově snaze vykonati vliv na uspořádání veřejných věcí,
2. zločiny, stanoví-li na ně zákon trest smrti nebo trest na svobodě delší pěti let.
(2) Souditi o zločinech krádeže, zpronevěry (zpronevěry v úřadě), podvodu - s výjimkou křivého svědectví -, podvodného úpadku a poškození cizích věřitelů, přísluší sborovému soudu první stolice i v těch případech, kdy na ně zákon stanoví trest na svobodě delší 5 let.
Oddíl druhý.
Organisace.
§ 2.
Zřízení porotního soudu.
Porotní soud se sestaví u sborových soudů první stolice s trestní pravomocí.
§ 3.
Složení porotního soudu.
(1) Porotní soud se skládá ze soudního sboru a z poroty.
(2) Soudní sbor se skládá z předsedy porotního soudu a z dvou dalších jeho členů. Předsedu a potřebný počet jeho náměstků ustanovuje přednosta sborového soudu druhé stolice ze soudců působících u sborového soudu první stolice, u kterého má porotní soud zasedati. Ostatní členy porotního soudu ustanovuje přednosta sborového soudu první stolice ze soudců působících u tohoto soudu. Ustanovení se stane před počátkem každého kalendářního roku na celý rok.
(3) Porotu tvoří dvanáct porotců vybraných losováním.
§ 4.
Podmínky způsobilosti býti porotcem.
(1) K úřadu porotce může býti povolán, jen kdo je zapsán do stálých voličských seznamů, dokonal pětatřicátý rok svého věku, umí číst a psát a bydlí v obci pobytu alespoň jeden rok.
(2) Pro posouzení těchto podmínek je rozhodný den 1. října toho roku, ve kterém se sestavují seznamy porotců.
§ 5.
Důvody nezpůsobilosti.
K úřadu porotce je nezpůsobilý:
1. kdo pro tělesné nebo duševní vady nemůže dostáti povinnostem porotce,
2. kdo byl zbaven zcela nebo zčásti svéprávnosti,
3. proti komu se vede trestní řízení pro zločin nebo pro takový přečin nebo přestupek, pro který může býti vyslovena ztráta volebního práva,
4. kdo byl pravoplatně odsouzen pro přečin nebo přestupek ke ztrátě práva volebního nebo vůbec pro zločin, dokud nenabyl opět soudní bezúhonnosti,
5. kdo ještě neodpykal trest na svobodě, k němuž byl pravoplatně odsouzen,
6. kdo je držen v donucovací pracovně.
§ 6.
Důvody neslučitelnosti.
K úřadu porotce nebuďtež povoláváni:
1. president republiky, členové zákonodárných sborů a sborů, jimž přísluší vládní (výkonná) moc a které jsou zákonodárným sborům přímo odpovědny,
2. přednostové (předsedové) a konceptní úředníci ústředních úřadů, úřadů jim přičleněných a úřadů jim na roveň postavených,
3. soudci z povolání, konceptní úředníci úřadů veřejné žaloby a obhájci ve věcech trestních,
4. osoby podrobené vojenské trestní soudní pravomoci,
5. duchovní náboženských společností státem uznaných a řeholníci.
§ 7.
Právo odmítnouti úřad porotce.
Úřad porotce může u místního národního výboru svého bydliště odmítnouti:
1. kdo dokonal šedesátý rok svého věku, pro vždy,
2. těhotná žena a žena, která