dnes je 21.7.2024

Input:

232/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 232/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949,
kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
Čl. I.
Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se mění a doplňuje takto:
1. V odstavci 1 se vkládají za slova: „vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;“ jako nový pododstavec tato slova:
„dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;“.
2. V odstavci 2 se vkládají za ustanovení č. 5 nová ustanovení označená jako č. 6 až 14, která zní:
„6. vykonává státní správu ve věcech církevních a náboženských a dozírá na činnost všech církví, náboženských společností, řeholí a klášterů v kraji;
7. vykonává dozor nad majetkem církví, náboženských společností, řeholí a klášterů, zkoumá jejich hospodaření a schvaluje všechna majetkově právní jednání, týkající se církevního majetku;
8. ochraňuje církevní památky;
9. dozírá na vyučování náboženství a na církevní učiliště;
10. odborně posuzuje církevní a náboženský tisk a sleduje krajinský tisk a rozhlas s hlediska církevního a náboženského;
11. sleduje náboženský život v kraji;
12. dozírá na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;
13. vyřizuje věci církevních nadací;
14. účastní se při vyřizování jiných záležitostí, obstarávaných ostatními referáty krajského národního výboru, pokud se dotýkají zájmů církevních a náboženských;“.
3. Dosavadní ustanovení č. 6 až 10 se označují jako č. 15 až 19.
4. Dosavadní ustanovení č. 11 se mění, označuje se jako č. 20 a zní:
„20. rozhoduje a činí opatření podle příslušných předpisů v osobních věcech zaměstnanců krajské, okresní a místní správy a v osobních věcech duchovních církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních; pečuje o organisaci politického a odborného školení těchto zaměstnanců;“.
5. Dosavadní ustanovení č. 12 až 18 se označují jako č. 21 až 27.
Čl. II.
Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, se mění takto:
1. V odstavci 1 se vypouštějí slova: „kultových a“.
2. V odstavci 2 se vypouští dosavadní ustanovení č. 12.
3. Dosavadní ustanovení č. 13 se mění, označuje se jako č. 12 a zní:
„12. spravuje věci nadační s výjimkou nadací církevních“.
Čl. III.
Vládní nařízení ze dne 15. února 1949, č. 29 Sb., o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, se mění a doplňuje tak, že středník za ustanovením § 2, odst. 2, č. 7 se nahrazuje čárkou, za níž následují nová