dnes je 26.5.2024

Input:

233/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vl. nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

č. 233/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 23/1954 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 29. října 1949
o úplném znění vládního nařízení o referátech
krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.
Podle čl. IV vládního nařízení ze dne 25. října 1949, č. 232 Sb., kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů, vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, jak vyplývá ze změn stanovených vládním nařízením ze dne 25. října 1949, č. 232 Sb.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 233/1949 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb.,
o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, ve znění vládního nařízení ze dne 25. října 1949, č. 232 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a - 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.
(2) V krajích s počtem nad 1 000 000 obyvatel může rada krajského národního výboru na návrh předsedy rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.
(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.
§ 2.
(1) Referát pro všeobecné vnitřní věci
zajišťuje předpoklady, aby národní výbory jako orgány lidové správy vykonávaly veřejnou správu v zájmu lidu, opírajíce se o jeho přímou účast a iniciativu, pečovaly o rozvoj lidově demokratického zřízení a napomáhaly při přestavbě společnosti ve společnost socialistickou;
dbá, aby národní výbory zaměřily veškerou svou činnost podle vládního programu a využily svých pracovních možností především k plnění těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu a jednotné státní politiky nejdůležitější;
uvádí v soulad činnost všech složek krajského národního výboru;
vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;
dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;
plní všechny úkoly krajské správy, pokud nepříslušejí jiným referátům krajského národního výboru.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) vyvíjí referát ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 zejména tuto činnost:
1. Dbá, aby vnitřní organisace národních výborů byla jednoduchá, účelná, výkon a hospodárná a aby národní výbory řádně plnily své úkoly;
2. obstarává práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zvláště pokud jde o zastupování krajského národního výboru a