dnes je 30.9.2023

Input:

234/1946 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947

č. 234/1946 Zb.
FINANČNÍ ZÁKON
republiky Československé
ze dne 14. prosince 1946,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní výdaje na rok 1947 se stanoví v připojeném rozpočtu vlastní státní správy částkou 76 304 993 000,- Kčs. Na úhradu těchto výdajů jsou rozpočteny státní příjmy částkou 48 400 700 000,- Kčs.
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení pro vlastní státní správu.
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje.
§ 2.
(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3), pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, pokud jde o Slovensko se souhlasem ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Toto ustanovení se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.
§ 3.
(1) Prostředky určené na podpory a na podobné úkoly, k nimž stát není právně zavázán (subvence), smějí býti vypláceny zásadně až v posledním čtvrtletí a jen po předchozím souhlasu ministra financí. Ve výjimečných případech může ministr financí svoliti k dřívější výplatě.
(2) Také k příslibu subvencí jest třeba předchozího souhlasu ministra financí.
(3) Na Slovensku uděluje souhlas podle odstavců 1 a 2 ministr financí na návrh pověřence financí.
§ 4.
Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35 000 000,- Kčs.
§ 5.
Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných anebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., kterým se pozměňuje zákon o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, se stanoví na rok 1947 částkou 8 112 000,- Kčs.
B. Investiční výdaje.
§ 6.
(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito do výše 100 000,- Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50 000,- Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací a dodávek souhlas ministra financí, na Slovensku souhlas ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Souhlasu podle odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích a dodávkách již dříve povolených, pokud tyto práce a dodávky jsou podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu přípustny.
C. Ustanovení všeobecná.
§ 7.
Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 8, 12), jen do výše a k účelům uvedeným v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou