dnes je 26.5.2024

Input:

236/1946 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949

č. 236/1946 Zb.
[zrušené č. 135/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1946
o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ.
Poštovné v řízení před řádnými soudy.
§ 1.
Poštovné za soudní zásilky v občanských věcech právních i ve věcech trestních platí se zálohou ze státní pokladny.
§ 2.
(1) V občanských věcech právních je povinen nahradit soudu poštovné zálohou zaplacené ten, kdo dal k řízení podnět žalobou nebo návrhem, jinak ten, v jehož zájmu nebo převážném zájmu se řízení vede.
(2) Několik osob náhradou povinných ručí rukou společnou a nerozdílnou.
(3) Předchozí ustanovení se nedotýkají předpisů, podle nichž může osoba náhradou povinná žádati náhradu zaplaceného poštovného na třetí osobě, zejména jako část nákladů řízení.
§ 3.
(1) Náhrada poštovného zaplaceného zálohou ze státní pokladny se počítá výměrkem, jehož výši určí vláda nařízením.
(2) Vypočísti náhradu poštovného přísluší zaměstnanci soudní kanceláře; o vybrání a vymáhání náhrady poštovného platí předpisy pro vedení peněžního hospodářství u soudů a soudních úřadů.
ČÁST DRUHÁ.
Poštovné v řízení před soudy mimořádnými, soudy rozhodčími a soudy sociálního pojištění.
§ 4.
Ustanovení části prvé platí také pro řízení před soudy mimořádnými, soudy rozhodčími i soudy sociálního pojištění. V řízení o nárocích pojištěnců před soudy sociálního pojištění je však povinna náhradou poštovného vždy pojišťovna.
ČÁST TŘETÍ.
Ustanovení závěrečné.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Drtina v. r.