dnes je 26.5.2024

Input:

237/1946 Sb., Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949

č. 237/1946 Zb.
[zrušené č. 135/1949 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1946
o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 236 Sb., o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení:
§ 1.
Výměrek, jímž se stanoví výše náhrady poštovného, které bylo zaplaceno zálohou ze státní pokladny, určí se, pokud není níže stanoveno jinak, podle počtu řadových čísel spisu soudní věci, v níž bylo poštovné státem zaplaceno.
§ 2.
Výměrek činí:
1. v civilním řízení sporném 30,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 5,-0 Kčs za každých dalších započatých deset řadových čísel;
2. v řízení upomínacím 20,- Kčs; zahájí-li se po podání odporu řízení sporné, platí ustanovení č. 1;
3. v řízení exekučním a zajišťovacím:
a) na jmění nemovité:
aa) nuceným zřízením zástavního práva nebo vnucenou správou 70,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel,
bb) nucenou dražbou 100,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel,
b) na movité věci hmotné 15,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 30,- Kčs za každých dalších započatých deset řadových čísel,
c) ve všech ostatních případech 30,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 40,- Kčs za každých dalších započatých deset

řadových čísel;
4. v řízení o návrhu na prohlášení konkursu 30,- Kčs, v řízení konkursním a vyrovnacím 120,- Kčs, v obou případech za každých započatých deset řadových čísel;
5. v řízení knihovním:
a) ve věcech, které se zapisují do knihovního deníku, 50,- Kčs za každé číslo deníku, doručuje-li se nejvýše deseti účastníkům, 100,- Kčs však, doručuje-li se více než deseti účastníkům,
b) ve všech ostatních věcech 30,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel;
6. v řízení pozůstalostním 60,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel, vyjmouc řadová čísla vzniklá z činnosti notáře jako soudního komisaře;
7. v řízení poručenském a opatrovnickém 25,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel;
8. v ostatním řízení nesporném 30,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel;
9. v řízení trestním 30,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel.
§ 3.
Určuje-li výměrek podle počtu řadových čísel, je pro jeho stanovení rozhodný počet řadových čísel v době, kdy bylo vydáno rozhodnutí, kterým se věc pravomocně ukončuje, nebo v době, kdy se jako ukončená odškrtne z rejstříku; v řízení poručenském a opatrovnickém se stanoví výměrek, pokud se věc dříve neskončí, vždy po dovršení padesáti řadových čísel.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede je ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.