dnes je 5.3.2024

Input:

238/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících

č. 238/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. listopadu 1946,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umísťování délesloužících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 3 a 4 a §§ 12 a 18 zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 54 Sb., o umísťování délesloužících poddůstojníků, ve znění zákona ze dne 18. května 1938, č. 118 Sb.:
ČÁST I.
Ustanovení o hodnocení služby délesloužících.
§ 1.
(1) Doba strávená ve vlastnosti délesloužícího (dále jen další činná služba) se hodnotí v rozsahu uvedeném v odstavci 2
a) jako doba skutečně strávená ve vlastnosti pomocného zřízence (zaměstnance), která je předepsána platnými předpisy pro ustanovení zřízencem nebo podúředníkem,
b) jako doba skutečně strávená ve vlastnosti kancelářského pomocníka, která je předepsána podle § 27, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě, jako podmínka pro ustanovení kancelářských oficiantem,
c) jako doba skutečně strávená ve vlastnosti kancelářského oficianta, která je předepsána podle § 7, odst. 7 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), jako podmínka pro ustanovení kancelářským úředníkem,
d) jako doba čekatelská, která je předepsána podle § 7, odst. 5 platového zákona pro ustanovení úředníkem nebo podle § 25, odst. 4 téhož zákona pro ustanovení zřízencem.
(2) Doby uvedené v odstavci 1, písm. a) až c) se promíjejí, rovná-li se jim doba další činné služby svou délkou, jinak se o další činnou službu zkracují. Čekatelská doba se o délku další činné služby zkracuje, nikoli však pod jeden rok.
(3) K další činné službě se přihlíží též jako k době ve služebním poměru skutečně strávené všude tam, kde je délka započitatelné služební doby jako doba ve služebním poměru skutečně strávená podmínkou pro nabytí určitých práv nebo nároků.
§ 2.
Další činná služba se započítává plně do doby rozhodné pro určení služebního pořadí v nejnižší platové stupnici, která je stanovena u příslušné kategorie, při čemž se nepřihlíží k části další činné služby rovnající se době, o kterou byl zaměstnanec zhodnocením další činné služby v oné kategorii dříve ustanoven.
§ 3.
Ustanovení § 1, odst. 3 a § 2 se vztahují též na služební poměry vojenských gážistů a gážistů sboru národní bezpečnosti mimo služební třídy, jakož i na obdobné služební poměry jiných gážistů mimo služební třídy; další činná služba se hodnotí obdobně podle ustanovení § 1, odst. 1, písm. d) a odst. 2 jako čekatelská doba nebo jako doba v jiném povinném předcházejícím služebním poměru, je-li taková doba předepsána pro ustanovení v těchto služebních poměrech.
§ 4.
(1) Ustanovení §§ 1, 2 a 3 se použije obdobně při všech ostatních služebních poměrech, které jsou upraveny předpisy vydanými podle § 210, odst. 1 platového zákona a které jsou významem a služebním postavením rovnocenné služebním poměrům výše uvedeným, jakož i při obdobných služebních poměrech zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na které se vztahuje § 212 platového