dnes je 25.7.2024

Input:

238/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu, platné do 31.12.1952

č. 238/1948 Zb.
[zrušené č. 66/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. října 1948,
jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu:
§ 1.
(1) Do konce měsíce října každého roku předloží krajské národní výbory ministerstvu spravedlnosti návrhy na jmenování soudců z lidu pro příští kalendářní rok.
(2) Za soudce z lidu navrhne každý krajský národní výbor z osob bydlících v jeho obvodu vždy alespoň patnáct, z toho třetinu z osob práva znalých. Z osobu práva znalou se považuje osoba, která dokončila studium na právnické fakultě některé tuzemské university úspěšným složením všech teoretických státních zkoušek nebo dosažením doktorátu práv.
(3) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předloží ministerstvo národní obrany vládě návrhy na jmenování soudců z lidu z vojenských osob v činné službě.
§ 2.
(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde státní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích II. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs denně.
(2) Kromě náhrady hotových výloh podle odstavce 1 příslušejí soudcům z lidu presenční platy, a to:
1. trvalo-li zasedání nejvýše pět hodin, částka 60 Kčs,
2. trvalo-li zasedání déle než pět hodin, částka 100 Kčs za každý den zasedání.
(3) Prokáže-li soudce z lidu, že byl zkrácen na mzdě (služebním platě) o částku vyšší, než kolik činí presenční plat, má nárok na doplatek až do výše prokázané ušlé mzdy (služebního platu).
§ 3.
Soudcové z lidu z řad občanských osob nosí při hlavním přelíčení tmavý občanský šat, soudcové z lidu z řad vojenských osob v činné službě služební stejnokroj.
§ 4.
(1) Dokud nepočnou působit krajské národní výbory (§ 43 zákona), předloží návrhy podle § 1, odst. 1 zemské národní výbory a pověřenectvo vnitra.
(2) Za soudce z lidu navrhne každý zemský národní výbor a pověřenectvo vnitra z osob bydlících v jejich obvodu vždy alespoň patnáct z obvodu každého krajského soudu, z toho třetinu z osob práva znalých.
(3) Návrhy na jmenování soudců z lidu na zbytek kalendářního roku 1948 předloží zemské národní výbory a pověřenectvo vnitra ministerstvu spravedlnosti na jeho vyzvání ve lhůtě jím určené.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti v dohodě s ministry národní obrany, vnitra a financí.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Čepička v.r.