dnes je 22.6.2024

Input:

238/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů

č. 238/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949,
kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 247, odst. 2 a 5 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, a podle čl. V zákona ze dne 25. března 1948, č. 70 Sb., o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění:
§ 1.
Dnem 30. září 1949 se zrušují:
1. Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah,
2. fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců v Praze a v Bratislavě.
§ 2.
(1) Doba členství ve fondech uvedených v § 1 (dále jen „fondy“) po 30. září 1948 se považuje za dobu pojištění u Ústřední národní pojišťovny.
(2) Dřívější doba členství v hlavním oddělení fondu uvedeného v § 1, č. 1 a doba členství ve fondech uvedených v § 1, č. 2 se považuje za dobu pojištění podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Dřívější doba členství v pensijním oddělení fondu uvedeného v § 1, č. 1 se považuje za dobu pojištění podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
§ 3.
(1) Za závazky, které Ústřední národní pojišťovna přejímá podle § 247, odst. 3 zákona o národním pojištění a § 2 tohoto nařízení, poskytne jí právní nástupce zaměstnavatele, pro jehož zaměstnance byl fond zřízen (dále jen „zaměstnavatel“), úhradu, která se určuje dvanáctinásobkem úhrnné roční výše oné části důchodů vyplácených fondem podle stavu ke dni 30. září 1948, kterou, kdyby šlo o důchody z veřejnoprávního sociálního pojištění, by byl příslušný nositel pojištění podle tehdejších předpisů hradil ze svého.
(2) O způsobu poskytnutí úhrady dohodne se Ústřední národní pojišťovna se zaměstnavatelem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne ministerstvo práce a sociální péče.
(3) Mimo úhradu podle odstavce 1 odvede zaměstnavatel Ústřední národní pojišťovně, pokud se tak již nestalo, částku, která by byla za dobu od 1. října 1948 do 30. září 1949 zaplacena na pojistném, kdyby členové fondu byli bývali pojištěni u Ústřední národní pojišťovny podle § 1, písm. b) zákona o národním pojištění.
§ 4.
Veškeré dosud neuskutečněné převody částek, vyplývající ze vzájemných přestupů zaměstnanců mezi fondy a bývalými nositeli veřejnoprávního důchodového pojištění nebo mezi fondy a veřejným pensijním zaopatřením, se považují za provedené.
§ 5.
Vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 7. října 1948, č. 2439 Ú. l. I, pokud se nepříčí ustanovením tohoto nařízení, zůstává nedotčena.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v