dnes je 22.6.2024

Input:

239/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně

č. 239/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 26. října 1949,
kterým se mění a doplňuje oddíl „D“ sazebníku všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
Čl. I.
Nadpis oddílu „D“ sazebníku všeobecné daně vydaného nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948, č. 285 Sb. (dále jen sazebníku všeobecné daně), se mění a zní:
„Oddíl D sazebníku všeobecné daně (pro přepravu a výkony s přepravou souvisící, jakož i pro spediční a skladištní výkony prováděné za úplatu).“
Čl. II.
Všeobecná vysvětlivka č. 1 k oddílu „D“ sazebníku všeobecné daně se mění a zní:
„1. Daň odvede podnik (poplatník), který provozuje přepravu podléhající dani, anebo podnik (poplatník), který provádí za úplatu spediční a skladištní výkony. Nezáleží na tom, jde-li o podnik veřejný či jiný.“
Čl. III
(1) Připomínka I k položce č. 9 oddílu „D“ sazebníku všeobecné daně se mění a zní:
„Spedičními a skladištními výkony jsou: Zprostředkovatelské výkony všeho druhu, dodání, vyhotovování a přezkoušení skladních listů, přepravních a jiných listin, soupis a označování svršků, vážení, přemisťování, uskladňování, vyskladňování, skladování, nakládání, vykládání, třídění, odebírání vzorků, podávání zásilek na dráhu, proclívání a celní odbavování, označování zásilek, půjčování, připevňování a odstraňování přehrážek, přísun a odsun vozů, inkaso, postup (cesse), nový podej (reexpedice), obstarávání přepravních povolení, odbavování zásilek v říčních a námořních přístavech, poskytování zvláštního průvodu a pod.“
(2) Za připomínku II se zařazuje nová připomínka, pořadím třetí, která zní:
„III. Jako spediční výkony je posuzovati také pronájem nebo jiné přenechání silničních dopravních prostředků do užívání.“
Čl. IV.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.