dnes je 22.6.2024

Input:

24/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu, platné do 16.5.1954

č. 24/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949
o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro vnitřní obchod a výživu. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstva vnitřního obchodu a výživy v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Referát pro vnitřní obchod a výživu obstarává krajskou správu ve věcech zásobování, výživy a cen tak, aby byla soustavně zvyšována životní úroveň pracujícího lidu zajištěním plynulého rozdělování spotřebních statků a správné výživy.
(2) Referát plní ve svém oboru bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. pečuje o výkup, oběh a spotřebu výrobku a odstraňuje závady k zásobování;
3. pečuje podle plánu spotřeby potravin o dostatečnou a správnou výživu;
4. podporuje udržování a zvelebování národního majetku;
5. spolupůsobí k tomu, aby průmysl výživy plnil zdárně své úkoly;
6. řeší živnostensko-právní věci potravinářské výroby, živností hostinských a výčepnických, živností obchodních a jiných živností nevýrobních, s výjimkou řemesel poslužných a živností zdravotnické povahy;
7. vyřizuje věci družstev spotřebních a potravinářské výroby a dbá o jejich rozvoj;
8. provádí kontrolní službu zásobovací, vyživovací a cenovou;
9. spolupůsobí při provádění státní cenové politiky;
10. vyřizuje věci cestovního ruchu a pečuje o jeho rozvoj;
11. pečuje o rozvoj společného stravování;
12. činí opatření o národních správách a konfiskacích a spolupůsobí při přídělu konfiskovaného majetku, pokud jde o živnosti, na něž se vztahuje jeho působnost podle č. 6;
13. pečuje o sběr odpadových a sběrných surovin;
14. pečuje o hospodaření s krmivy a organisuje sběr a zužitkování krmných odpadků.
(3) Referát pro vnitřní obchod a výživu provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.
§ 3.
Ministerstvo vnitřního obchodu a výživy vydají v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu pro vnitřní obchod a výživu.
§ 4.
Dnem 15. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru působnosti referátu pro vnitřní obchod a výživu (§ 2), kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectvo výživy, pověřenectvo průmyslu a obchodu a úřad hospodářské kontrolní služby.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 1949; provedou je ministři vnitřního obchodu, výživy a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Jankovcová v. r.