dnes je 26.5.2024

Input:

24/1950 Sb., Nařízení, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky, platné do 31.12.1950

č. 24/1950 Zb.
[zrušené č. 167/1950 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 7. března 1950,
kterým se zřizují poradní sbor pro komunální podniky.
Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 29 zákona č. 199/1948 Sb., o komunálních podnicích:
§ 1.
Zřízení Sboru.
Při ministerstvu vnitra se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky (dále jen „Sbor“).
§ 2.
Působnost Sboru.
(1) Sbor podporuje činnost ministerstva vnitra:
1. při obstarávání poradenské, evidenční a revisní služby ve věcech komunálních podniků,
2. při poskytování pomoci národním výborům při zřizování komunálních podniků, zvláště v hospodářsky slabých krajích,
3. při sledování rozvoje komunálních podniků a zprostředkování zkušeností.
(2) Sbor plní své úkoly podle odstavce 1 zejména tak, že opatřuje a zhodnocuje podklady pro theoretické i praktické řešení otázek komunálního podnikání a provádí konkrétní práce, jako šetření, průzkum a pod., podle pokynů ministerstva vnitra.
(3) Působnost Sboru se nevztahuje na odborný dozor, jejž nad komunálními podniky vykonávají příslušné ústřední (oblastní) orgány zřízené podle předpisů o znárodnění, po případě obdobný dozor vykonávaný příslušným ministerstvem v případech, kde takové orgány podle předpisů o znárodnění zřízeny nebyly [§ 15 zák. č. 199/1948 Sb. a §§ 58 až 61 vládního nařízení č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)].
(4) Sbor předkládá svá dobrá zdání, náměty a návrhy ministerstvu vnitra. Jemu předkládá také opisy všech zápisů o schůzích svých orgánů a zprávu o své činnosti.
§ 3.
Orgány Sboru.
(1) Sbor vykonává svou působnost jednak v plenárním zasedání, jednak svými složkami, jimiž jsou:
a) předseda a místopředseda,
b) oblastní výbory, a to jeden pro české země a jeden pro Slovensko,
c) komise.
(2) Konceptní a kancelářské práce pro Sbor obstarává ministerstvo vnitra.
§ 4.
Složení Sboru.
(1) Sbor se skládá z předsedy, místopředsedy, řádných členů a poradních členů. Každý člen má svého náhradníka, který ho zastupuje v případě jeho zaneprázdnění. Poradní členové nemají právo hlasovací.
(2) Předsedu a místopředsedu jmenuje a odvolává ministr vnitra.
(3) Ve Sboru mají zastoupení po jednom zástupci, který je řádným členem:
1. Státní úřad plánovací, ministerstva vnitra, financí, informací a osvěty, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, techniky, práce a sociální péče a výživy a nejvyšší účetní kontrolní úřad; dále slovenský plánovací úřad, pověřenectva vnitra, financí, informací a osvěty, průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy, techniky, práce a sociální péče a výživy a nejvyšší kontrolní dvůr v Bratislavě;
2. Investiční banka, národní podnik, živnostenská banka, národní podnik, Ústřední rada odborů a Ústřední rada družstev; dále oblastní ústav Investiční banky, národního podniku v Bratislavě, Slovenská Tatrabanka, národní podnik, Slovenská odborová rada a Slovenská rada družstev;
3. krajské národní výbory a ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
Dalšími řádnými členy může být nejvýše deset osob činných v životě veřejném, politickém nebo