dnes je 21.4.2024

Input:

24/1954 Sb., Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu, platné do 30.6.1966

č. 24/1954 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 7. května 1954
o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu.
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
§ 1.
Úkol ochrany vzduchu.
Úkolem hygienické a protiepidemické ochrany vzduchu (dále jen „ochrana vzduchu“) je pečovat s hlediska ochrany zdraví a to, aby vzduch nebyl znečišťován škodlivými látkami, jakož i kontrolovat provádění potřebných opatření a sledovat jejich účinnost.
§ 2.
Zásadní požadavky na jakost vzduchu.
(1) Vzduch v pracovním a životním prostředí lidí musí vyhovovat zásadním hygienickěm požadavkům, které stanoví hlavní hygienik, a musí být chráněn před nadměrným znečišťováním zejména prachem, sazemi, popílkem, kouřem, parami a pachy.
(2) Každý, kdo zřizuje nebo provozuje jakékoli zařízení, které může nepříznivě ovlivňovat jakost vzduchu, jakož i kdo odpovídá za jakost vzduchu v pracovním prostředí lidí, musí ke splnění těchto požadavků provádět všechna opatření potřebná na ochranu vzduchu, zejména opatření podle dalších ustanovení tohoto nařízení. Tato opatření se provádějí na ochranu vzduchu zejména v sídlištích, závodech, zdravotnických a výchovných zařízeních, lázeňských, klimatických a rekreačních místech a v oblastech lesů, parků a zahrad.
Opatření na ochranu vzduchu.
§ 3.
Na ochranu vzduchu se provádějí zejména tato opatření:
a) způsob zastavění sídlišť musí být stanoven tak, aby umožnil jejich správné provětrávání;
b) stavba i bourání staveb, úprava terénu, čištění veřejných prostranství a odvoz odpadků musí být prováděny pokud možno bezprašně;
c) druh tepelné a pohonné energie musí být volen a její používání musí být upraveno tak, aby nedocházelo k nadměrnému zakouření vzduchu nebo jako znečišťování popílkem;
d) rozsah a umístění zelených ploch musí být určeny tak, aby v obytných, pracovních a rekreačních oblastech byla prostranství s porosty, které umožňují čištění a regeneraci vzduchu;
e) komunikace musí být vedeny a druhy dopravních prostředků a vozovek musí být voleny a upraveny tak, aby jejich provoz co nejméně ohrožoval zdravotní nezávadnost vzduchu;
f) skládky pevných odpadků a sběrných surovin a odtoky i nádrže a čistírny odpadních vod musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby nedocházelo k znečišťování vzduchu;
g) provoz závodů musí být zajištěn tak, aby nevznikalo nadměrné znečišťování vzduchu;
h) v lázeňských, klimatických a rekreačních místech a v okolí zdravotnických a výchovných zařízení musí být postupně odstraňovány všechny zdroje znečišťování vzduchu a tato území musí být zabezpečována před vznikem nových takových zdrojů;
ch) v oblastech lesů, parků a zahrad se musí učinit opatření, aby nebyly poškozovány znečištěným vzduchem, a musí se zajistit, aby jejich příznivé působení na vzduch zůstalo v plné míře zachováno.
§ 4.
(1) Kolem závodů a zařízení, která způsobují znečišťování vzduchu, a kolem objektů a míst, jejichž ovzduší má být chráněno, zřizují se pásma hygienické ochrany.
(2) Kde je třeba tato pásma zřídit, jakož i jejich šířku a způsob jejich opravy a využití, stanoví