dnes je 21.4.2024

Input:

24/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě

č. 24/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. února 1963
o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě
Dne 18. května 1958 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o kontejnerech a dne 9. prosince 1960 byla v Ženevě sjednána Evropská úmluva o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě.
Listiny o přístupu Československé socialistické republiky k uvedeným úmluvám byly uloženy dne 31. května 1962 u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Československá socialistická republika přistoupila k Celní úmluvě o kontejnerech s výhradou, že se nepovažuje za vázánu ustanovením článku 17 Úmluvy, a k Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě s výhradou, že se nepovažuje za vázánu ustanoveními odstavců 2 a 3 článku 11 Úmluvy.
Obě Úmluvy vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 29. srpna 1962, a to Celní úmluva o kontejnerech podle článku 13 a Evropská úmluva o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě podle článku 7.
Český překlad uvedených Úmluv se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
CELNÍ ÚMLUVA O KONTEJNERECH
Smluvní strany, ve snaze rozvinout a usnadnit používání kontejnerů v mezinárodní dopravě, se dohodly na tomto:
KAPITOLA I
Definice
Článek 1
Pro účely této Úmluvy se rozumějí:
a) „dovozními cly a dávkami“ nejen dovozní cla, nýbrž i veškeré daně a poplatky, jež možno ukládat z důvodu dovozu;
b) „kontejnerem“ dopravní zařízení (liftvan, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení), které
i) je trvalé povahy a je proto dostatečně odolné, aby se ho dalo opětovně použít;
ii) je zvlášť uzpůsobeno, aby se jím usnadnila doprava zboží jedním nebo více dopravními prostředky, aniž by se náklad poškodil;
iii) je vybaveno tak, aby se jím dalo snadno manipulovat, zejména při překládání z jednoho dopravního prostředku na druhý;
iv) je upraveno tak, aby se dalo snadno plnit a vyprazdňovat; a
v) má vnitřní objem alespoň 1m3, jakož i příslušenství a normální vybavení kontejneru s podmínkou, že se dovážejí zároveň s ním; slovo „kontejner“ nezahrnuje ani obvyklé obaly ani vozidla;
c) „osobami“ jak osoby fyzické tak osoby právnické, nevyplývá-li opak ze souvislosti v textu.
KAPITOLA II
Dočasný dovoz bez dovozních cel a dávek a bez dovozních zákazů a omezení
Článek 2
Každá ze smluvních stran dovolí dočasný dovoz bez dovozních cel a dávek a bez dovozních zákazů a omezení pro kontejnery, které se dovážejí plné, aby byly vyvezeny zpět prázdné nebo plné, nebo které se dovážejí prázdné, aby byly vyvezeny zpět plné, pod podmínkou, že budou opět vyvezeny zpět, a za ostatních podmínek stanovených v článcích 3 - 6. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo, že nebude používat tohoto ustanovení na dovoz kontejnerů, které koupila osoba mající bydliště nebo sídlo v jejich zemi, nebo na dovoz kontejnerů, jejichž skutečné držení a možnost s nimi nakládat taková osoba získala jiným způsobem; tatáž výhrada platí u kontejnerů dovážených ze státu, který nepraktikuje ustanovení této Úmluvy.
Článek 3