dnes je 7.12.2023

Input:

24/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

č. 24/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. února 1965
o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
Dne 25. dubna 1964 byla v Moskvě podepsána zmocněnci Československé socialistické republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky Dohoda o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek; ve smyslu článku II Dohody je její součástí Statut této Organizace.
S uvedenou Dohodou vyslovila vláda Československé socialistické republiky souhlas dne 9. září 1964.
Podle svého článku XI vstoupila Dohoda pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 2. prosince 1964.
Český překlad Dohody a Statutu se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
Vlády
- Bulharské lidové republiky,
- Maďarské lidové republiky,
- Německé demokratické republiky,
- Polské lidové republiky a
- Československé socialistické republiky
řídíce se zásadami mezinárodní socialistické dělby práce a
přejíce si zajistit co nejrychlejší rozvoj průmyslu valivých ložisek, zvýšit jeho technickou úroveň a plněji krýt ve svých státech potřebu valivých ložisek,
majíce na zřeteli, že těsná spolupráce na základě rovnoprávnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci povede k dalšímu rozvoji průmyslu valivých ložisek,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:
Článek I
K další spolupráci v průmyslu valivých ložisek zřizují smluvní strany Organizaci pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek (dále označovanou jen „OSPVL“) se sídlem ve Varšavě v Polské lidové republice.
Článek II
Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek rozvíjí svou činnost podle této Dohody a podle statutu OSPVL, který je součástí Dohody.
Článek III
Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek bude vypracovávat opatření k plnějšímu krytí potřeb valivých ložisek v náležitém sortimentu zvyšováním tempa růstu výroby valivých ložisek a zaváděním moderní technologie a organizace výroby a k racionálnímu využití výrobních kapacit průmyslu valivých ložisek jednotlivých smluvních stran. K tomu cíli vykonává OSPVL tuto působnost:
1. vypracovává návrhy na specializaci výroby valivých ložisek a opatření k uskutečňování těchto návrhů;
2. slaďuje roční plánu výroby valivých ložisek se zřetelem na potřeby států a na platné dlouhodobé obchodní smlouvy;
3. vypracovává návrhy a opatření k uspokojení potřeby valivých ložisek ve smluvních stranách vlastní výrobou se zřetelem na vývoz valivých ložisek do států, které se neúčastní Dohody, a na dovoz z těchto států;
4. slaďuje za účasti zahraničního obchodu nomenklaturu, objem a lhůty vzájemných dodávek valivých ložisek a jejich součástí pro pozdější zahrnutí dohodnutých vzájemných dodávek do obchodních smluv;
5. vypracovává opatření k organizování výroby valivých ložisek, která se ve smluvních stranách nevyrábějí nebo se vyrábějí v nedostatečném množství;
6. organizuje vzájemnou operativní pomoc při dodávkách součástí a dodávkách valivých ložisek ze skladových zásob;