dnes je 9.12.2023

Input:

24/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní nákladní vodní dopravě

č. 24/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé
socialistické republiky
ze dne 5. dubna 1966
o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě a § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
K prohloubení hospodářské spolupráce organizací veřejné dopravy (dále jen „dopravce“) a přepravců a ke zpřesnění vzájemných hospodářských závazkových vztahů se uzavírají hospodářské smlouvy - o dlouhodobé spolupráci ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě (dlouhodobé hospodářské smlouvy), - o přípravě přeprav prováděných v období kalendářního roku nebo v kratším období (hospodářské smlouvy o přípravě přeprav).
Dlouhodobá hospodářská smlouva
§ 2
(1) Dlouhodobou hospodářskou smlouvu uzavírají dopravci a přepravci tehdy, je-li třeba zajistit hospodářskou spolupráci na dobu přesahující kalendářní rok a vyžaduje-li to rozsah, význam nebo zvláštní povaha přeprav, zejména je-li předpokladem hospodárného provádění přeprav déletrvající přemístění dopravních kapacit, dopravních zařízení a realizace stavebních investic na místě nakládky a vykládky.
(2) Dlouhodobá hospodářská smlouva musí obsahovat tyto základní podmínky spolupráce ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě:
a) určení požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů, zejména z hlediska jejich speciální skladby,
b) za jakých podmínek budou uzavírány hospodářské smlouvy o přípravě přeprav, popřípadě mezi kterými organizačními jednotkami,
c) zda a jakým způsobem bude upřesňováno provádění přeprav v dohodnutých časových obdobích, jestliže organizace neuzavírají hospodářskou smlouvu o přípravě přeprav.
(3) Dlouhodobá hospodářská smlouva bude zpravidla obsahovat ještě tyto údaje:
a) předpokládaný objem přeprav a jiných prací a výkonů na celé smluvní období, popřípadě členění těchto objemů v průběhu smluvního období,
b) předpokládaný finanční objem přeprav a jiných prací a výkonů,
c) cenové podmínky budoucích přeprav a jiných prací a výkonů, zejména ceny za přepravy při zavádění limitních cen,
d) pořadí důležitosti požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů,
e) vybavení nakládacích a vykládacích míst, zejména jejich osvětlení a další dohodnutá opatření zajišťující bezpečnost práce,
f) majetkové sankce dohodnuté pro případ nesplnění určitých povinnosti, např. při nevyužití provedených investic v dohodnutém rozsahu.
Hospodářská smlouva o přípravě přeprav
§ 3
(1) Hospodářskou smlouvou o přípravě přeprav vytvářejí dopravci předpoklady pro plynulé a hospodárné provádění jednotlivých přeprav během smluvního období. Dopravce se smlouvou zejména zavazuje, že přistaví ve sjednaném rozsahu a době přepravcem objednané dopravní prostředky, popřípadě provede jiné práce a výkony; přepravce se zejména zavazuje, že objedná přepravu, popřípadě provedení jiných prací a výkonů u dopravce v dohodnutém rozsahu a časových obdobích. Ke