dnes je 3.12.2023

Input:

24/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968, platné do 15.10.1968

č. 24/1968 Zb.
[zrušené č. 137/1968 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 15. února 1968
o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968
Ministerstvo financí v dohodě se Státní komisí pro techniku, Státní bankou československou, Ústřední radou družstev a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Národní výbory poskytují stavebním bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytových domů zahajovanou po 1. lednu 1968 kromě státního příspěvku podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, ještě další příspěvek k cenovému vyrovnání. Tento další příspěvek poskytují ve výši rozdílu rozpočtových nákladů příslušného objektu podle cen platných do 31. prosince 1966 a od 1. ledna 1967.1) Pokud projektová dokumentace pro tuto výstavbu byla pořízena za ceny platné od 1. ledna 1967, zvýší se uvedený další příspěvek ještě o rozdíly vyplývající z úpravy cen projektové dokumentace a ze zrušení slevy z cen této dokumentace k 1. lednu 1967.
§ 2
(1) Další příspěvek podle § 1 se zvyšuje o částku Kčs 900,- na každý družstevní byt k úhradě nákladů přímé inženýrské činnosti.
(2) Další příspěvek podle § 1 se snižuje v těchto případech:
a) Jestliže v družstevním bytovém domě některé byty mají větší užitkovou plochu než 85 m čtverečních, sníží se další příspěvek o částku odpovídající poměru mezi součtem užitkových ploch, o které jednotlivé byty přesahují 85 m čtverečních užitkové plochy, a celkovou užitkovou plochu všech bytů v příslušném domě.
b) U družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí [§ 6] snižuje se další příspěvek o cenový rozdíl vyplývající z přecenění zásob stavebních materiálů k 31. prosinci 1966.2)
c) Z dalšího příspěvku se vyloučí rozdíl rozpočtových nákladů (popř. nákladů na projektovou dokumentaci) týkající se té části nákladů, které byly vyvolány požadavky družstva na nad standardní vybavení bytů nebo objektu,3) na umístění stavby apod.
§ 3
Další příspěvek stanovený podle § 1 a 2 se odčítá pro účely určení nejvyšší částky dlouhodobého investičního úvěru podle § 4 vyhlášky č. 191/1964 Sb. od celkových nákladů výstavby.4)
§ 4
Podklady potřebné k ustanovení státního příspěvku podle § 1 a 2 předloží národnímu výboru stavební bytové družstvo.
§ 5
Poskytování státních příspěvků stavebním bytovým družstvům pracovníků v zemědělské a lesní prvovýrobě na výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1967 j neupraveno zvláštním předpisem.5)
§ 6
Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje u výstavby zahájené po 1. lednu 1968 ta výstavba ve vlastní režii, kterou provádí stavební bytové družstvo bez nároků na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu:
a) 40 % rozpočtových nákladů objektu při použití tradiční technologie výstavby,
b) 60 % rozpočtových nákladů objektu při použití progresivní technologie výstavby.6)
§ 7
Práce a výkony spojené s přípravou a realizací stavby