dnes je 26.5.2024

Input:

240/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon, platné do 30.6.2000

č. 240/1949 Zb.
[zrušené č. 507/2001 Z.z.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. listopadu 1949
kterým se provádí poštovní zákon.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovního zákona):
§ 1.
Poštovní zásilky.
Věci uvedené v § 5, odst. 1 poštovního zákona a doklady potřebné k uskutečnění poštovních úkonů v něm vytčených dopravuje Československá pošta, národní podnik (dále jen „podnik“), zejména jako obyčejné listovní zásilky, doporučené zásilky, cenná psaní, balíky do váhy 25 kg bez udané ceny nebo s udanou cenou, poštovní poukázky, zásilky na dobírku a poštovní výběrky. Tyto věci a doklady se dále označují souhrnným názvem „poštovní zásilky“.
§ 2.
Podmínky pro používání služeb podniku.
(1) Podmínky, za kterých lze služeb podniku používati, stanoví v mezích tohoto nařízení poštovní řád, který vydává podnik po schválení ministerstvem pošt. Ministerstvo pošt jej schvaluje po slyšení státního úřadu plánovacího a ministerstev vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, průmyslu, a pokud jde o noviny, též informací a osvěty. Účast ústředních úřadů podle § 4, odst. 2 není dotčena.
(2) Poštovní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Poštovním věstníku. Jeho vydání se zároveň oznámí v Úředním listu.
§ 3.
Poštovní poplatky.
(1) Poplatky, které podnik vybírá za dopravu poštovních zásilek a za jiné poštovní úkony (poštovní poplatky), stanoví podnik po schválení ministerstvem pošt. Ministerstvo pošt schvaluje poštovní poplatky podle obecných zásad platných pro cenotvornou činnost. Poštovní poplatky se stanoví stejnými sazbami pro všechny, kdo služeb podniku používají.
(2) Nové poštovní poplatky nabývají platnosti nejdříve 15 dní po vyhlášení v Úředním listu. Zároveň se vyhlásí v Poštovním věstníku.
(3) Poštovní poplatky se zapravují zpravidla při podání poštovní zásilky k dopravě, nebo jde-li o jinou službu podniku, při jejím vyžádání. Nezapraví-li se při podání poštovní zásilky, může podnik vybrati od adresáta při jejím dodání poplatky zvýšené, ne však vyšší než dvojnásobné. Podnik může poštovní poplatky kreditovati nebo paušalovati.
(4) Zapravují-li se poštovní poplatky při podání poštovní zásilky, je odesilatel povinen doplatiti poplatky, které omylem nebyly od něho vybrány. Poštovní poplatky za zásilky při podání nevyplacené, dobírku a jiné částky (veřejné dávky, zvláštní výdaje, které měl podnik se zásilkou za dopravy, a pod.), jimiž je zásilka zatížena, je povinen zapraviti adresát před vydáním zásilky, neodmítne-li její přijetí. Adresát je také povinen doplatiti za takové zásilky poštovní poplatky, dobírku a jiné částky, které při vydání zásilky nebyly známy nebo omylem nebyly od něho požadovány. Ve všech těchto případech ručí však za poštovní poplatky a jiné částky též odesilatel, nemohly-li býti vybrány od adresáta. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně také o poštovních poplatcích za jiné poštovní služby.
(5) Nároky na zaplacení nezapravených poštovních poplatků a jiných částek (odstavec 4) se promlčí, nežádá-li je podnik od adresáta do jednoho roku od dodání zásilky nebo od odesilatele do jednoho roku od jejího