dnes je 26.5.2024

Input:

241/1946 Zb., Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave

241/1946 Zb.
[zrušené č. 18/1950 Zb.]
Vyhláška ministerstva vnútra
zo dňa 12. decembra 1946
o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.
Podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. Júla 1945, č. 27 Zb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, vyhlasujem štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.
 
Nosek v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 241/1946 Zb.
Štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.
Vláda Československej republiky vydáva podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. Júla 1945, č. 27 Zb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, na návrh Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie tento štatút:
§ 1.
Osídľovací úrad zriadený pre Slovensko so sídlom v Bratislave (§ 2, ods. 1 dekrétu) je samostatným úradom; jeho úradný názov je „Osídľovací úrad pre Slovensko v Bratislave“.
§ 2.
(1) V čele Osídľovacieho úradu je predseda, ktorého na návrh vlády menuje prezident republiky (§ 3, ods. 1 dekrétu). Jeho funkčné pôžitky upraví vláda.
(2) Predseda vedie práce úradu, dohliada na ne a zastupuje úrad navonok. Zúčastňuje sa na schôdzach Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie s hlasom poradným.
§ 3.
Predsedu Osídľovacieho úradu zastupuje námestník, ktorého po vypočutí predsedu tohoto úradu na podklade návrhu Zboru povereníkov ustanovuje a odvoláva vláda, ktorá upraví aj jeho funkčné pôžitky.
§ 4.
(1) Práce na Osídľovacom úrade a v oblastných osídľovacích úradovniach (§ 8) obstarávajú:
a) štátni a iní verejní zamestnanci, pridelení prechodne štátnymi a inými verejnými úradmi a orgánmi na výkon služby na Osídľovacom úrade, na dožiadanie predsedu Osídľovacieho úradu,
b) zmluvní zamestnanci, ktorých v rámci smerníc vydaných vládou prijíma a prepúšťa predseda Osídľovacieho úradu.
(2) Osídľovací úrad je osobným úradom zamestnancov uvedených v odseku 1, písm. b); [odsek 1, písm. a)] ostáva ich posledný osobný úrad z času pred ich prikázaním.
(3) Pri obstarávaní agendy Osídľovacieho úradu podliehajú všetci zamestnanci predsedovi Osídľovacieho úradu.
§ 5.
Pridelení zamestnanci [§ 4, ods. 1, písm. a)] nesmú výkonom služby u Osídľovacieho úradu utrpieť ujmu na svojich služobných a platových pomeroch; ich osobný úrad nesmie s nimi preto, najmä pokiaľ ide o povýšenie, zaobchodiť horšie ako s ostatnými svojimi zamestnancami. Prideleným zamestnancom, pokiaľ vyhovujú všeobecným a osobitným ustanoveniam platným pre povýšenie, bude na návrh predsedu Osídľovacieho úradu prepožičané (prepožičanie navrhnuté), ak sú pre to dané naliehavé služobné dôvody, potrebné služobné miesto, prípadne za jeho súčasného prisystemizovania v osobnom stave ich osobného úradu, a ak taký neexistuje, v osobnom stave Povereníctva vnútra.
§ 6.
(1) Zamestnanca, ktorého úloha sa skončila, pozbaví predseda Osídľovacieho úradu služby.
(2) Zamestnanci uvedení v § 4, ods. 1, písm. a), pozbavení služby, sú povinní hlásiť sa k nástupu služby u svojho osobného úradu.
(3) Zmluvní zamestnanci po skončení služby u Osídľovacieho úradu sa podľa možnosti zaradia v štátnej službe s plným započítaním služobného času u Osídľovacieho úradu.
§ 7.
(1) Pri Osídľovacom úrade zriaďuje sa