dnes je 19.4.2024

Input:

243/1949 Sb., Zákon o akciových společnostech, platné do 30.4.1990

č. 243/1949 Zb.
[zrušené č. 104/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949
o akciových společnostech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Je-li základní kapitál společnosti rozvržen na podíly (akcie) a akcionář neručí za její závazky osobně, jde o společnost akciovou (dále jen „společnost“).
(2) Společnost je způsobilá nabývat práv a zavazovat se.
§ 2.
(1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.
(2) Akcie na jméno lze převést na jiného, pokud stanovy neurčují jinak.
(3) O převodu rubopisem platí předpisy směnečného zákona.
§ 3.
Ke vzniku společnosti je třeba:
a) státního povolení,
b) schválení stanov,
c) zápisu do podnikového rejstříku.
§ 4.
(1) Udělovat státní povolení a schvalovat stanovy podle § 3 náleží ministerstvu příslušnému podle předmětu podnikání společnosti v dohodě se státním úřadem plánovacím.
(2) Totéž platí o schvalování stanov, mění-li se předmět podnikání.
(3) K jiným změnám stanov stačí schválení příslušného ministerstva.
§ 5.
Ve stanovách společnosti musí být zejména uvedeno:
1. název a sídlo společnosti,
2. předmět podnikání,
3. výše základního kapitálu a jednotlivých akcií, druh akcií, jakož i způsob úhrady,
4. vymezení práv a povinností akcionářů,
5. způsob zřízení a složení orgánů společnosti a vymezení jejich působnosti,
6. jak jest společnost zastupována a jak se za ni podpisuje,
7. jak a kde se uveřejňují vyhlášky společnosti,
8. jak se valná hromada svolává, jak se na ní hlasuje a jak se usnáší,
9. způsob rozdílení zisku,
10. jak budou ustanoveni plnomocníci pro likvidaci společnosti, bude-li zrušena,
11. ustanovení o odštěpných podnicích,
12. ustanovení o státním dozoru (§ 16).
§ 6.
V názvu společnosti musí být vyjádřeno, že jde o společnost akciovou.
§ 7.
Dokud nebude vydán zákon o podnikovém rejstříku, zapisují se akciové společnosti do rejstříku obchodního (firemního) a předmětem zápisu jsou: název a sídlo společnosti, předmět podnikání, výše základního kapitálu a jednotlivých akcií, druh akcií, osoby oprávněné společnost zastupovat a způsob tohoto zastupování, prokura a odštěpný podnik.
§ 8.
(1) Akcionář má poměrný podíl na jmění společnosti.
(2) Pokud společnost trvá, nemůže akcionář žádat splacený obnos zpět a má toliko nárok na podíl na zisku, jak je určeno stanovami.
§ 9.
(1) Společnost má tyto orgány: představenstvo, dozorčí radu a valnou hromadu.
(2) Stanovami mohou být zřízeny ještě další orgány.
§ 10.
(1) Představenstvo je vedoucím a zastupujícím orgánem společnosti.
(2) Svá oprávnění může představenstvo přenést zcela nebo zčásti na orgány zřízené stanovami podle § 9 odst. 2.
§ 11.
Dozorčí radě přísluší dohlížet na veškerou činnost společnosti.
§ 12.
(1) Společná členská práva vykonávají akcionáři na valné hromadě.
(2) Valné hromadě přísluší veškerá působnost společnosti, pokud není zákonem nebo stanovami vyhrazena orgánům jiným.
(3) K platnosti usnesení o změnách stanov je třeba státního schválení (§ 4 odst. 2 a 3) a zápisu do podnikového rejstříku.
§ 13.
(1) Společnost se zrušuje:
a) usnesením valné hromady,
b) opatřením úřadu (§ 4 odst. 1), vyžaduje-li to veřejný zájem,
c) prohlášením konkursu.