dnes je 20.4.2024

Input:

244/1946 Sb., Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi, platné do 9.8.1949

č. 244/1946 Zb.
[zrušené č. 195/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1946
o parlamentní kontrolní a úsporné komisi.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Zřizuje se parlamentní kontrolní a úsporná komise (v dalším komise).
(2) Komise dozírá na to, aby bylo dbáno úspornosti a hospodárnosti ve správě a hospodaření státu, svazků územní samosprávy, organisací samosprávy zájmové a nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění, národních podniků, dále i podniků, ústavů, fondů a jiných zařízení, jež tyto subjekty spravují, dotují nebo jinak podporují nebo na nichž jsou kapitálově nebo i jinak hospodářsky účastny, nebo za něž se zaručily, a podniků (závodů) i všech majetkových podstat, do nichž byla zavedena národní správa, a v souvislosti s tím všude, kde toho vyžaduje veřejný zájem.
§ 2.
(1) Komise se skládá ze 16 členů a 16 náhradníků, zvolených ze členů Národního shromáždění podle zásady poměrného zastoupení ve smyslu ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění, ve znění předpisů jej pozměňujících nebo doplňujících (dále jen jednací řád), platného přiměřeně pro volbu výborů Národního shromáždění.
(2) Uprázdní-li se místo člena nebo náhradníka v komisi, zvolí Národní shromáždění k oznámení předsedy komise jiného člena nebo náhradníka. Nově zvolený člen (náhradník) musí náležeti k téže volební skupině jako člen, jehož místo se uprázdnilo, leč by tato skupina nenavrhla kandidáta nebo odepřela voleb se zúčastniti.
(3) Členy komise nemohou býti ani členové vlády ani členové sboru pověřenců.
§ 3.
(1) Pokud tento zákon neustanovuje jinak, platí pro komisi obdobně předpisy jednacího řádu.
(2) Ustanovení § 27, odst. 3 jednacího řádu neplatí pro jednání této komise.
(3) Komise je orgánem permanentním ve smyslu § 4, odst. 4 jednacího řádu a pokračuje ve své činnosti i po ukončení zasedání Národního shromáždění, aniž k tomu potřebuje souhlasu vlády. Prohlásí-li president republiky v dekretu, kterým prohlašuje zasedání Národního shromáždění za skončené, že se práce sněmovny přerušují, nevztahuje se ustanovení o přerušení na tuto komisi.
§ 4.
(1) Předseda Národního shromáždění svolá komisi k ustavující schůzi do 14 dnů od jejího zvolení a řídí ji až do zvolení předsedy komise.
(2) Komise si zvolí předsedu, prvního a druhého místopředsedu a zapisovatele. Předseda má právo hlasovací.
§ 5.
(1) Jednání komise a veškerý její listinný materiál jsou důvěrné.
(2) Člena komise (náhradníka), který poruší důvěrnost stanovenou v odstavci 1, může Národní shromáždění na návrh komise zbaviti funkce člena (náhradníka). Návrh na zbavení funkce podle tohoto ustanovení musí býti schválen prostou většinou všech členů komise. Národní shromáždění rozhodne o návrhu bez rozpravy prostým hlasováním.
§ 6.
(1) Komise, vykonávajíc působnost uvedenou v § 1, odst. 2, dohlíží - bez újmy práv a odpovědnosti vlády a jejích členů - zejména na to, aby zásada úspornosti a hospodárnosti byla zachovávána a aby zjištěné závady byly odstraněny. Pokud jde o správu a hospodaření státu nevztahuje se kontrolní