dnes je 30.9.2023

Input:

245/1949 Zb., Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy

245/1949 Zb.
Zákon
zo dňa 17. novembra 1949
o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Zákonom Slovenskej národnej rady
1. zriadi sa, začínajúc študijným rokom 1949/1950, Vysoká škola veterinárska v Košiciach a oddelenie drevárskeho inžinierstva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
2. upravia sa verejné knihy o nehnuteľnostiach na Slovensku, prevzaté od cudzích súdov (úradov), a právne pomery s tým súvisiace.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Dr. Clementisa
Fierlinger v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Dolanský v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Gregor v.r.
Nosek v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Kliment v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Petr v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Neuman v.r.
Erban v.r.
Plojhar v.r.Ing. Jankovcová v.r.
 
aj za ministra