dnes je 2.10.2023

Input:

248/1948 Sb., Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické

č. 248/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1948
o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
O okrskových porodních asistentkách.
§ 1.
Při ústavech národního zdraví, zřízených podle zákona ze dne 19. března 1947, č. 49 Sb., o poradenské zdravotní péči, se ustanoví pro každý porodnický okrsek (§ 4, odst. 1) jedna okrsková porodní asistentka.
§ 2.
Okrskovou porodní asistentkou může býti ustanovena jen porodní asistentka, která
1. je československou občankou,
2. je bezúhonná,
3. je podle vysvědčení úředního lékaře tělesně a duševně zdráva,
4. dosáhla diplomu [§ 2, odst. 1, písm. d) zákona ze dne 9. listopadu 1928, č. 200 Sb., o pomocné praxi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)] na podkladě alespoň dvouletého výcviku, a
5. není starší 45 roků.
§ 3.
(1) Okrsková porodní asistentka je povinna v porodnickém okrsku (§ 4, odst. 1), pro který je ustanovena:
1. obstarávati úkoly poradenské zdravotní péče (§ 1, odst. 2 zákona č. 49/1947 Sb.) o ženy těhotné, rodičky, šestinedělky, novorozence a kojence, a
2. poskytovati porodní pomoc (§ 1 zák. č. 200/1928 Sb.).
(2) Porodní pomoc podle odstavce 1, č. 2 se poskytuje bezplatně rodičkám, které nemají nárok na ošetření při porodu podle předpisů o národním pojištění, pokud tyto rodičky samy nebo osoby povinné podle zákona je živiti nemohou uhraditi náklad na toto ošetření bez podstatné hospodářské újmy pro sebe a svou rodinu. O tom, zda rodička, která nemá nárok na ošetření při porodu podle předpisů o národním pojištění, má nárok na bezplatnou porodní pomoc podle předchozí věty, rozhoduje okresní národní výbor na podkladě šetření konaného podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče vyhláškou v Úředním listě.
(3) Ustanovení §§ 196 a 197 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, a § 35, odst. 3 a § 36 zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, platí obdobně pro okrskové porodní asistentky.
(4) Služební instrukce pro okrskové porodní asistentky vydá ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.
§ 4.
(1) Podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče, určí krajský národní výbor po slyšení okresních národních výborů porodnické okrsky, zařadí je do čtyř platových typů a stanoví sídla okrskových porodních asistentek.
(2) Seznam porodnických okrsků, v němž jsou uvedeny jejich obvody, zařazení do platových typů, sídla okrskových porodních asistentek, jakož i sdělení o změnách těchto skutečností zašle krajský národní výbor ministerstvu zdravotnictví, které je vyhlásí v Úředním listě.
§ 5.
(1) Služební místa okrskových porodních asistentek se zpravidla obsazují veřejnou soutěží.
(2) Služební poměr okrskových porodních asistentek je smluvní. Práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající se upraví služební smlouvou, kterou s porodní asistentkou sjedná písemně krajský národní výbor podle vzoru