dnes je 26.5.2024

Input:

249/1946 Sb., Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva, platné do 31.12.1949

č. 249/1946 Zb.
[zrušené č. 279/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Hospodářství svazků územní samosprávy.
Oddíl první.
Samosprávní přirážky.
§ 1.
Nevybírání samosprávních přirážek k přímým daním.
Přirážky svazků územní samosprávy (zemské, okresní a obecní) k přímým daním státním na rok 1946, 1947 a 1948 nelze vybírati.
§ 2.
Platby na přirážky za léta dřívější.
(1) Všechny platby na přirážky svazků územní samosprávy k přímým daním státním na berní rok 1945 a léta předchozí plynou od 1. ledna 1946 do státní pokladny.
(2) K dani z vyššího služného se vyberou v zemích České a Moravskoslezské přirážky svazků územní samosprávy na berní roky 1943 a 1944 sazbami pro dotčený rok usnesenými (povolenými) a na berní rok 1945 sazbami roku 1944 rovněž ve prospěch státní pokladny.
§ 3.
Předpisování a vybírání obecních přirážek.
(1) Předpisování a vybírání obecních přirážek k přímým daním na berní rok 1945 a na léta předchozí přísluší od 1. ledna 1946 výhradně berním úřadům.
(2) Obce na Slovensku, které vypočítávaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky k přímým daním na berní rok 1945 nebo léta předchozí vlastními orgány, odevzdají berním úřadům nedoplatky a přeplatky na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí zjištěné ke dni 31. prosince 1945, dále předpisy a odpisy na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí provedené v roce 1946 a platby na obecní přirážky přijaté v roce 1946. Způsob jakým berní úřady převezmou od obcí tyto částky, určí ministr financí po slyšení pověřence financí.
(3) Bilanční výsledky okresních a obecních přirážek na Slovensku, vyplynuvší ve výroční bilanci daňového účtu na rok 1945, jsou konečným vyúčtováním všech druhů přirážek na rok 1945 a léta předchozí mezi státní pokladnou a svazky územní samosprávy.
§ 4.
Předpisování a vybírání obecných příspěvků.
Příspěvky podle §§ 25 a 26 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, nebudou za léta 1946, 1947 a 1948 vyměřovány a vybírány berními úřady. Tyto příspěvky předpisuje místní národní výbor a vybírá je svými orgány.
Oddíl druhý.
Náhradové příděly.
§ 5.
(1) Na místě přirážek, uvedených v § 1, obdrží na každý z roků 1946, 1947 a 1948 ze státní pokladny:
a) země Česká náhradový příděl 411 300 000,- Kčs a země Moravskoslezská náhradový příděl 163 000 000,- Kčs;
b) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, na něž se nevztahuje ustanovení písm. c), náhradové příděly ve výši přídělů, poskytovaných podle použivatelných ustanovení na místě odpadnuvších a do státní pokladny plynoucích přirážek na rok 1945 (po zkrácení ve prospěch zemí pro příspěvky finančně slabým okresům a obcím);
c) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, obsazené v roce 1938 cizí moci nebo vyklizené v době nesvobody pro vojenské nebo jiné účely okupantů, náhradové příděly