dnes je 29.2.2024

Input:

249/1949 Sb., Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

č. 249/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949
o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za účelem rozšíření a vybudování společensky pokročilejších forem hospodaření a tím zároveň k usnadnění výstavby a přestavby československého hospodářství a dále za účelem hospodárného uspořádání jiných organisací poskytují se berní úlevy v rozsahu dále uvedeném.
Oddíl I.
Úlevy při uspořádání některých poměrů družstev a jiných právních útvarů.
§ 2.
Úlevy pro splynutí družstev.
Splynou-li dvě nebo více družstev, osvobozují se od poplatků, od daně z obohacení, od daně z obchodu cennými papíry a od dávky za úřední úkony ve věcech správních (- dále jen: „poplatky“ -):
1. právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k převodu majetku družstva zanikajícího splynutím na družstvo přejímající,
2. podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení splynutí.
§ 3.
Úlevy pro přeměny společností v družstva.
Jestliže se obchodní společnost přemění ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, v družstvo, osvobozují se od poplatků:
1. právní jednání, podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení přeměny,
2. listiny o přeměně, pokud neobsahují jiná poplatná ujednání, kterých není třeba k provedení přeměny.
§ 4.
Úlevy pro některé převody majetku na družstva.
Jestliže se majetek (jednotlivý závod, část majetku) družstva převede na jiné družstvo, anebo jestliže se majetek obchodní společnosti nebo spolku převede ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, na družstvo, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy o převodu uvedeného majetku na družstvo od poplatků.
§ 5.
Úlevy pro převody majetku při uspořádání poměrů spolků a nadací.
Jestliže se majetek spolku nebo nadace, zanikajících sloučením nebo zrušením, převede na jiný spolek, na jinou nadaci nebo právnickou osobu v důsledku nového uspořádání politických a hospodářských poměrů a se souhlasem příslušného ústředního úřadu nebo krajského národního výboru, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k uvedenému převodu majetku, od poplatků.
Oddíl II.
Úlevy při některých převodech majetku ve veřejném zájmu.
§ 6.
Úlevy pro některé jiné převody majetku.
Vláda může usnesením promíjeti nebo snižovati poplatky při převodech majetku na právnickou osobu, jestliže se tyto převody provádějí ve veřejném zájmu, zejména v souvislosti s novým uspořádáním veřejné správy nebo hospodářství; při jednotlivých takových převodech majetku může povoliti stejné úlevy ministerstvo financí.
Oddíl III.
Ustanovení společná a závěrečná.
§ 7.
Obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.
Při převodech nemovitostí, pro které se poskytují úlevy podle tohoto zákona, se nepředpisuje a nevybírá obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.
§ 8.