dnes je 2.12.2023

Input:

25/1953 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, platné do 31.12.1956

č. 25/1953 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. dubna 1953
o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Okresní národní výbory vykonávají
a) působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech dávek důchodového zabezpečení,
b) ostatní působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů jejich rodin, jakož i osob dobrovolně pokračujících v národním důchodovém pojištění.
(2) Státní úřad důchodového zabezpečení může v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v úředním listě přenést na okresní nebo krajské národní výbory provádění dalších úkolů s výjimkou rozhodování o dávkách důchodového zabezpečení.
§ 2.
(1) Okresní národní výbory provádějí nemocenské pojištění důchodců, kteří nejsou v pracovním poměru, a členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu, náležející dosud do působnosti Ústřední národní pojišťovny (okresních národních pojišťoven).
(2) Ústřední rada odborů může v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví a Státním úřadem důchodového zabezpečení přenést vyhláškou v úředním listě na okresní národní výbory provádění nemocenského pojištění některých dalších osob, které nejsou v pracovním poměru.
§ 3.
Vrchní řízení a dohled ve věcech uvedených v §§ 1 a 2 vykonává Státní úřad důchodového zabezpečení.
§ 4.
Na Státní úřad důchodového zabezpečení se přenáší působnost ministerstva pracovních sil v oboru umisťování osob se změněnou pracovní schopností.
§ 5.
(1) Okresní a krajské národní výbory převezmou potřebný počet zaměstnanců okresních národních pojišťoven.
(2) Majetek (práva i závazky) Ústřední národní pojišťovny, pokud slouží plnění úkolů, jež se přenášejí na národní výbory, přechází do vlastnictví státu a svěřuje se do správy národních výborů. Zápisy v pozemkových knihách provede soud na návrh příslušného národního výboru.
(3) O určení majetku podle odstavce 2 se dohodnou ministři vnitra a zdravotnictví, předseda státní komise důchodového zabezpečení a Ústřední rada odborů.
§ 6.
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle něho.
§ 7.
Podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení vydá Státní úřad důchodového zabezpečení v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a Ústřední radou odborů.
§ 8.
Předpisy, které odporují tomuto nařízení se zrušují.
§ 9.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1953 s výjimkou ustanovení § 1 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 1 a § 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 1953.
(2) Toto nařízení provedou ministr vnitra a předseda státní komise důchodového zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády a Ústřední radou