dnes je 21.4.2024

Input:

25/1954 Sb., Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy, platné do 30.6.1966

č. 25/1954 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 7. května 1954
o hygienické a protiepidemické ochraně půdy.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
§ 1.
Úkol ochrany půdy .
Úkolem hygienické a protiepidemické ochrany půdy (dále jen „ochrana půdy“) je pečovat s hlediska ochrany zdraví o zabezpečení půdy proti škodlivému znečišťování a jinému znehodnocení, jakož i kontrolovat provádění potřebných opatření a sledovat jejich účinnost.
§ 2.
Zásadní požadavky na ochranu půdy.
(1) Půda, jejíž stav může ovlivnit životní podmínky, musí vyhovovat zásadním hygienickým požadavkům, které stanoví hlavní hygienik.
(2) Každý, kdo by mohl nepříznivě ovlivnit stav půdy v oblastech její ochrany, musí ke splnění těchto požadavků provádět všechna opatření potřebná na ochranu půdy, zejména opatření podle dalších ustanovení tohoto nařízení. Tato opatření se provádějí zejména na ochranu
a) půdy v oblastech, v nichž má být prováděna výstavba nebo úprava sídlišť anebo stavba závodů a zařízení pro výrobu a obchod, po případě jiných objektů a zařízení, zvláště zotavovacích, výchovných a zdravotnických (dále jen „závody a zařízení“),
b) půdy v okolí sídlišť, závodů a zařízení již zřízených,
c) zemědělské a lesní půdy a půdy v okolí zdrojů vody,
d) půdy v okolí zařízení pro odstraňování, zneškodňování a zužitkování tekutých a pevných odpadků.
§ 3.
Opatření na ochranu půdy.
Ochrana půdy se provádí opatřeními k zajištění vyhovujícího hygienického a epidemiologického stavu půdy, zejména
a) stanovením vhodných míst pro shromažďování tekutých a pevných odpadků a úpravou způsobu jejich odstraňování, zneškodňování a zužitkování, aby nedošlo k nadměrnému biologickému a chemickému zatížení půdy a k zamezení její samočisticí schopnosti,
b) úpravou poměrů podzemních a povrchových vod, aby bylo zaručeno vytváření příznivých vodních poměrů v půdě,
c) zamezením umělých zásahů a odvracením hrozících přírodních změn, které mohou narušit normální funkce půdních vrstev,
d) zabráněním, aby půdní vzduch byl znehodnocován plyny vznikajícími v nadměrném množství buď přírodními pochody nebo umělými zásahy, po případě poruchami v zařízení pro uskladnění a rozvod plynů,
e) stanovením vhodných míst pro pohřbívání lidí a pro odstraňování těl zvířat a jejich částí,
f) stanovením vhodných stavebních i technických úprav, které by bránily znečišťování půdních vrstev,
g) úpravou biologických půdních poměrů, zvláště odstraňováním a hubením zárodků přenosných mikrobiálních a parasitárních nemocí lidí, zvířat a rostlin, které přežívají v půdě,
h) stanovením nejvýše přípustných koncentrací škodlivých látek v půdě.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
§ 4.
(1) Orgány hygienické a protiepidemické služby dozírají na dodržování všech opatření na ochranu půdy a sledují jejich účinnost pravidelnými kontrolami, zejména fysikálními, chemickými a biologickými rozbory, pokud se tato opatření dotýkají zemědělské výroby, lesní půdy nebo hospodaření s vodou, činí tak v součinnosti s dozorčími orgány příslušných ústředních úřadů.
(2) Orgány