dnes je 26.2.2024

Input:

250/1946 Sb., Zákon o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh

č. 250/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zaměstnancům na území obsazeném v roce 1938 cizí brannou mocí, uvedeným v § 2, se přiznává na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh jednorázový osidlovací příspěvek.
§ 2.
Osobní rozsah.
(1) Osidlovací příspěvek přísluší:
a) zaměstnancům státu, státních a státem spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení, učitelům, na něž se vztahuje učitelský zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., dále zaměstnancům zemí, okresů a obcí, jakož i jejich (jimi spravovaných) ústavů, podniků, fondů a zařízení;
b) zaměstnancům (učňům) v průmyslových a řemeslných podnicích, které vyhlásí podle výrobních oborů a územních oblastí osidlovací úřad po slyšení Ústřední rady odborů v dohodě s příslušným ministerstvem a ministerstvem financí;
c) zaměstnancům v zemědělství a lesnictví.
(2) Osidlovací příspěvek přísluší československým státním příslušníkům české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, státně a národně spolehlivým, kteří po dni faktického skončení německé nebo maďarské okupace již přesídlili nebo do dne 28. února 1947 ještě přesídlí do území uvedeného v § 1 za účelem trvalého usídlení a trvalého zaměstnání (včlenění do práce) jako zaměstnanci oborů zmíněných v odstavci 1.
(3) Osidlovací příspěvek nepřísluší
a) zaměstnancům, nepodléhajícím pojistné povinnosti podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej doplňujících a pozměňujících, nebo podle vládního nařízení ze dne 15. března 1943, č. 70 Sb., o pojištění u bratrských pokladen, a podle obdobných předpisů platných na Slovensku,
b) bez ohledu na pojistnou povinnost všem zaměstnancům, na něž se vztahuje zákon ze dne 11. července 1934, č. 154 Sb., o soukromých zaměstnancích, přesahuje-li jejich hrubý služební plat podrobený dani důchodové za poslední kalendářní měsíc, uplynulý před účinností tohoto zákona (u zaměstnanců, kteří nastoupí do zaměstnání po vyhlášení tohoto zákona, za kalendářní měsíc následující po přesídlení) částku 4000,- Kčs; tato částka se zvyšuje o částku 1000,- Kčs na každého rodinného příslušníka, pokud není výdělečně činný a bydlí se zaměstnancem ve společné domácnosti.
(4) Osidlovací příspěvek nepřísluší osobám, které byly nebo budou v důsledku dohody mezi Československem a Maďarskem ze dne 27. února 1946, č. 145 Sb., o výměně obyvatelstva, přestěhovány na území Československé republiky.
§ 3.
Výměra osidlovacího příspěvku.
(1) Osidlovací příspěvek činí:
a) u zaměstnanců, kteří ke dni podání přihlášky nedosáhli 16 roků věku, částku 1200,- Kčs,
b) u zaměstnanců ostatních částku 2400,- Kčs.
(2) K osidlovacímu příspěvku náleží:
a) příplatek v částce 1200,- Kčs na manželku (družku), státně a národně spolehlivou, žije-li se zaměstnancem trvale ve společné domácnosti na území uvedeném v § 1, pokud nemá samostatného nároku na příspěvek;
b) příplatek v částce 800,-