dnes je 16.4.2024

Input:

250/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřičský zákon

č. 250/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 46/1971 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949,
kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Působnost, kterou vykonávají podle zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 82 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ministr financí a ministerstvo financí, přechází na ministra techniky a ministerstvo techniky.
Čl. II.
Zákon č. 82/1948 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Slova „ministr financí“ se nahrazují ve všech ustanoveních slovy „ministr techniky“ a slova „ministerstvo financí“ slovy „ministerstvo techniky“.
2. Ustanovení § 1, odst. 2, písm. e) zní:
„e) veškeré práce potřebné pro zakládání, obnovování a udržování pozemkového katastru podle zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), jako jednotného uceleného díla;“.
3. V § 1, odst. 2, písm. g) se za slova „jakékoli rozmnožování“ vkládají slova „a vydávání“.
4. Ustanovení § 3, odst. 3, věty prvé zní:
„Sazby poplatků za práce spadající do veřejného vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků a podkladů stanoví ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v Úředním listě.“
5. § 4 zní:
„(1) Vrchní řízení a dohled ve věcech veřejného vyměřování a mapování přísluší ministerstvu techniky.
(2) Veřejné vyměřovací a mapovací práce obstarávají, s výhradou ustanovení odstavce 3, krajské národní výbory a okresní národní výbory, po případě národní výbory vykonávající jejich působnost.
(3) Veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu a práce zvláštní povahy a důležitosti vykonává ministerstvo techniky zvláštními přičleněnými ústavy, jejichž organisaci, působnost a názvy upraví vláda nařízením.
(4) Zaměstnanci přičleněných ústavů tvoří samostatné osobní stavy.“
6. Ustanovení § 7, odst. 2 zní:
„(2) Ministerstvo techniky může vyhotovovati, rozmnožovati a vydávati i jiná mapová díla.“
7. § 11 se zrušuje.
Čl. III.
(1) Zaměstnanci, kteří dosud obstarávají úkony veřejného vyměřování a mapování v oboru ministerstva financí, se převádějí do oboru ministerstva technika.
(2) Ministerstvo techniky přejímá všechny spisové, měřické a písemné operáty, všechna zařízení a všechen provozní materiál sloužící účelům uvedeným v § 1, odst. 2 zákona č. 82/1948 Sb.
Čl. IV.
Den, kterým se okresní národní výbory ujmou výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování podle § 4, odst. 2 zeměměřického zákona, určí vláda nařízením. Dokud se tak nestane, vykonávají tuto působnost katastrální měřické úřady.
Čl. V.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provedou jej ministři techniky, vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.