dnes je 17.4.2024

Input:

252/1946 Sb., Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků

č. 252/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K zaopatřovacím požitkům poskytovaným podle zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 215 Sb., zvýšeným o příplatky podle zákona ze dne 27. března 1936, č. 71 Sb., o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, dále k zaopatřovacím požitkům poskytovaným podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb., příslušejí počínajíc dnem 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:
a) k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců 500,- Kčs,
b) k vdovským nebo vdoveckým požitkům 300,- Kčs,
c) k požitkům sirotků 200,- Kčs.
(2) Důchodcům, kterým náleží přídavky podle odstavce 1, náleží též jednorázová výpomoc splatná 1. ledna 1947, a to
bývalým zaměstnancům ............................. 1500,- Kčs,
vdovám nebo vdovcům ................................. 900,- Kčs,
sirotkům ........................................................ 600,- Kčs.
§ 2.
(1) Přídavek a jednorázová výpomoc podle § 1 nepříslušejí, požívá-li důchodce již přídavku podle § 1 zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 156 Sb., o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
(2) Nárok na přídavek a jednorázovou výpomoc nemají též důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 tohoto dekretu považovati za československé státní občany.
§ 3.
Přídavky a jednorázové výpomoci vyplácí zálohově fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatků. Vyplacené částky se zúčtují a uhradí podle § 3, odst. 2 zák. č. 71/1936 Sb. U zaopatřovacích požitků poskytovaných podle § 73 zák. č. 329/1920 Sb. ve znění zákona č. 220/1922 Sb. jest postupovati, pokud jde o rozpočtení a úhradu, podle § 15 vládního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 29 Sb., o zřízení fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Ďuriš v. r.