dnes je 26.2.2024

Input:

254/1948 Sb., Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic, platné do 14.2.1951

č. 254/1948 Zb.
[zrušené č. 9/1951 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1948
o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
K zajištění plnění dodávek investic, pojatých do ročních, po případě do čtvrtletních prováděcích plánů investic (§ 34, odst. 1 zákona o pětiletém plánu), jsou investoři povinni hlásiti svým nadřazeným orgánům na evidenčních listech objednávky investic vyráběných v odvětví kovodělném [§ 5, písm. d) a § 6, odst. 2, písm. a) zákona o pětiletém plánu], které určí ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem příslušným pro plánování potřeby těchto investic vyhláškou v Úředním listě (dále jen „investice“).
§ 2.
(1) Investorem podle tohoto nařízení je fysická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné správy, jemuž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol poříditi investici.
(2) Nadřazeným orgánem investorovým podle tohoto nařízení je úřad (orgán) pověřený příslušným ústředním úřadem rozvržením úkolů stanovených prováděcím plánem investic, po případě tento ústřední úřad, rozvrhuje-li úkoly sám.
(3) Dodavatelem podle tohoto nařízení je fysická nebo právnická osoba, jíž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol vyrobiti investici.
(4) Nadřazeným orgánem dodavatelovým podle tohoto nařízení jsou Československé závody kovodělné a strojírenské, národní podnik.
§ 3.
(1) Evidenční list musí obsahovati zejména údaje:
a) o investici (označení plánovací skupinou, popis investice, technická data, počet kusů, sjednaná cena, rok dodání),
b) o druhu investice (běžné, rozvojové),
c) o investoru a závodu (úřadu, organisaci a pod.), pro který se investice objednává,
d) o dodavateli, který investici vyrobí.
(2) Vzor evidenčního listu vydá ministerstvo průmyslu.
§ 4.
Investor hlásí každou jednotlivou investici zpravidla na samostatném evidenčním listu. Objedná-li však investor u dodavatele několik investic téže plánovací skupiny, které mají býti dodány týmž závodem v téže dodací lhůtě, může pro jejich hlášení použíti společného evidenčního listu.
§ 5.
(1) Investor vyplní evidenční list nejpozději do tří dnů po sjednání smlouvy o dodávce investice a zašle jej v pěti vyhotoveních svému nadřazenému orgánu.
(2) Hodlá-li investor vyrobiti ve vlastním podniku (závodu) investici, na kterou se podle § 1 vztahuje povinnost hlášení, vyplní rovněž evidenční list a zašle jej ve dvou vyhotoveních svému nadřazenému orgánu.
§ 6.
Nemůže-li investor dosáhnouti dohody s dodavatelem o lhůtě, ve které má býti investice dodána, oznámí to svému nadřazenému orgánu a požádá jej, aby sjednal dodací lhůtu v dohodě s nadřazeným orgánem dodavatelovým. Nadřazený orgán investorův určí dodací lhůtu v dohodě s nadřazeným orgánem dodavatelovým. Nelze-li ani takto určiti vhodnou dodací lhůtu, rozhodne vláda.
§ 7.
(1) Nadřazený orgán investorů přezkoumá údaje v evidenčním listu. Zjistí-li, že údaje evidenčního listu odpovídají úkolům stanoveným prováděcím