dnes je 26.5.2024

Input:

257/1949 Sb., Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných škol při státních a národních podnicích, platné do 6.5.1953

č. 257/1949 Zb.
[zrušené č. 31/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949
o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
§ 1.
(1) Základní odborné školy, odborné školy a vyšší odborné školy při státních a národních podnicích (dále jen „školy“) poskytují odborné vzdělání zaměřené na zvláštní potřeby podniků, pro něž jsou zřízeny (dále jen „podniky“).
(2) Do školy chodí učňové a zaměstnanci podniků.
§ 2.
Školy zřizuje ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s příslušnými ústředními úřady podle plánu stanoveného vládou.
§ 3.
Osobní náklad na školy a náklad na učební pomůcky a knihy pro školy hradí stát.
§ 4.
Učební plán a osnovy odborných předmětů se přizpůsobí zvláštním potřebám podniků.
§ 5.
(1) Školu spravuje ředitel se zřetelem k provozním poměrům podniků.
(2) Před ustanovením ředitele jest slyšeti příslušný ústřední úřad.
§ 6.
(1) Podniky předkládají náměty na přizpůsobení provozu školy zvláštním poměrům podniků místnímu poradnímu sboru školy (§ 44, odst. 1 školského zákona) k projednávání.
(2) Návrhy poradního sboru předkládá ředitel školy krajskému národnímu výboru k dalšímu opatření.
§ 7.
Vyžaduje-li toho naléhavě splnění hospodářského plánu podniků, mohou podniky pověřiti dílny a jiná zařízení školy provedením určitých výrobních a jiných podnikových úkonů. Prováděním takových úkonů však nesmí býti ohroženo dosažení učebních cílů, stanovených učebními osnovami.
§ 8.
Podnikům, po případě jejich nadřízeným orgánům, přísluší právo přesvědčovati se v dohodě s orgánem školské správy, pověřeným dozorem na školy, o tom, jak škola v odborných předmětech plní svůj úkol vzhledem k zvláštním potřebám podniků.
§ 9.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.