dnes je 26.5.2024

Input:

259/1948 Sb., Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou, platné do 8.7.1966

č. 259/1948 Zb.
[zrušené č. 79/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 15. listopadu 1948
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou
Mezi republikou Československou a republikou Polskou byla v Praze dne 4. července 1947 sjednána Dohoda o kulturní spolupráci.
Tato Dohoda byla schválena vládou v její schůzi konané dne 17. června 1947 a dne 17. října 1947 byla ratifikována presidentem republiky.
Výměna ratifikačních listin byla provedena ve Varšavě dne 2. července 1948 a tímto dnem vstoupila Dohoda podle svého čl. 10 v účinnost.
Její text se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)
 
Dr. Clementis v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 259/1948 Sb.
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi republikou Československou
a republikou Polskou.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY POLSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
DOHODA
o kulturní spolupráci
mezi republikou Československou a republikou Polskou
Vláda republiky Československé a vláda republiky Polské ve snaze o prohloubení spojeneckých a přátelských svazků, které pojí bratrské národy obou zemí, jakož i o rozšíření a rozvíjení spolupráce v oblasti vědy, osvěty, školství, umění, tělovýchovy a všech projevů kulturního života, rozhodly se uzavřít k tomu cíli kulturní dohodu a jmenovaly svými zplnomocněnci:
Vláda republiky Československé pana ministra školství a osvěty
Dr. JAROSLAVA STRÁNSKÉHO
a pana ministra zahraničních věcí
JANA MASARYKA,
vláda republiky Polské pana ministra osvěty
STANISLAVA SKRZESZEWSKÉHO
a velvyslance republiky polské v Praze, pana
STEFANA WIERBLOWSKÉHO,
kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se o těchto ustanoveních:
Článek 1.
Obě vysoké smluvní strany se usnášejí:
a) že zvětší na vysokých školách počet existujících stolic a lektorátů jazyka, písemnictví, dějin, zeměpisu, hospodářství a technických nauk obou zemí, jakož že budou podporovat v rámci středních, odborných a vysokých škol výklady z oblasti základních vědomostí o obou zemích,
b) že budou pečovat o to, aby byl zřízen ústav československé kultury v Polsku a ústav polské kultury v Československu, jejichž úkolem bude rozšiřovat poznání a studium československé kultury v Polsku a polské kultury v Československu,
c) že zakládáním kolejí, akademických domů i udílením patřičných stipendií budou podporovati výměnu vědeckých badatelů, profesorů, učitelů, umělců, novinářů, funkcionářů, knihoven a museí, vysokoškolských studentů, jakož i členů sportovních a tělovýchovných organisací mládeže obou zemí,
d) že budou podporovati překládání do češtiny a slovenštiny hodnotných literárních a vědeckých spisů polských a překládání do polštiny hodnotných literárních a vědeckých spisů českých a slovenských,
e) že budou usnadňovati spolupráci představitelů vědy, literatury, výtvarného umění, divadla, hudby, filmů, rozhlasu a tělesné výchovy obou zemí a spolupracovati pro odstraňování škodlivých následků protislovanské německé propagandy v oblasti vědy a kultury.
V souvislosti s výše uvedenými ustanoveními každá