dnes je 2.12.2023

Input:

26/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch

č. 26/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. března 1951,
kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánu:
§ 1.
(1) Ředitelství pro cestovní ruch (dále jen „Ředitelství“), zřízené zákonem č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu, a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch, zřízené podle téhož zákona, se zrušují uplynutím dne 31. prosince 1950.
(2) Působnost Ředitelství přechází na pověřenectvo průmyslu a obchodu, působnost oblastních sborů na krajské národní výbory a působnost místních sborů na okresní národní výbory, a to dnem 1. ledna 1951.
§ 2.
(1) Likvidaci ředitelství a oblastních a místních sborů provede pověřenectvo obchodu.
(2) Pověřenectvo obchodu, krajské a okresní národní výbory převezmou v rámci plánu pracovních sil potřebný počet zaměstnanců zrušených útvarů.
§ 3.
Podrobnosti k provedení § § 1 a 2 upraví ministerstvo vnitřního obchodu vyhláškou v úředním listě, vydanou v dohodě se zúčastněnými úřady.
§ 4.
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení přede dnem počátku jeho účinnosti od počátku pokládají za opatření podle tohoto nařízení.
§ 5.
Zrušují se:
1. §§ 2 a 3, § 4 odst. 1, 4 a 5, § 5 odst. 1 a 3, §§ 7 a 8 zákona č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu,
2. zákon č. 329/1939 Sl. z., o příjmech Ředitelství pro cestovní ruch,
3. vládní nařízení č. 199/1939 Sl. z., o organisaci Ředitelství pro cestovní ruch,
4. vládní nařízení č. 101/1940 Sl. z., o vyhlášení Ředitelství pro cestovní ruch za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitřního obchodu a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Krajčír v. r.