dnes je 2.12.2023

Input:

26/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád), platné do 31.8.1980

č. 26/1966 Zb.
[zrušené č. 39/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 27. dubna 1966,
kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro vědecké hodnosti stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“):
§ 1
Rigorosní zkoušky podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona se konají na fakultách a ve vědních oborech, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
§ 2
Absolvent vysoké školy, který se uchází o doktorský titul (dále jen „uchazeč“) může vykonat rigorosní zkoušku jen ve vědním oboru, který souvisí s oborem studia, v němž dosáhl vysokoškolské kvalifikace.
§ 3
Rigorosní zkouškou má uchazeč prokázat, že má hlubší vědomosti ve zvoleném vědním oboru a jeho širším základu, že ovládá základní metody vědecké práce, že je způsobilý si osvojovat nové poznatky vědy a praxe, kriticky je hodnotit a že je schopen získané vědomosti aplikovat tvůrčím způsobem.
§ 4
(1) Rigorosní zkouška se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.
(2) Písemná práce se vypracovává na téma ze zvoleného vědního oboru, které uchazeč dohodne s příslušnou fakultou. Předseda komise pro rigorosní zkoušky (§ 7) může povolit, aby jako písemná práce byla přijata jiná práce uchazeče (nebo soubor jeho prací, popř. i jeho diplomová práce), pokud splňuje požadavky stanovení v § 3.
(3) Ústní zkoušku koná uchazeč ze zvoleného vědního oboru a jeho širšího základu. Předměty, které tvoří širší základ příslušného vědního oboru, vyhlásí děkan na návrh předsedy komise pro rigorosní zkoušky.
§ 5
(1) Přihlášku k rigorosní zkoušce podá uchazeč příslušné fakultě. V přihlášce uvede vědní obor, v němž chce rigorosní zkoušku vykonat.
(2) K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
a) osvědčení o státním občanství; cizinci předloží osvědčení o cizí státní příslušnosti;
b) diplom nebo odborný doklad o dosažení vysokoškolské kvalifikace (absolvování vysoké školy); u absolventů zahraničních vysokých škol doklad o nostrifikaci;
c) stručný životopis;
d) písemnou rigorosní práci
§ 6
Přihlášku k rigorosní zkoušce posoudí předseda příslušné komise pro rigorosní zkoušku (§ 7). Má-li přihláška formální nedostatky, zařídí jejich odstranění. Nesplňuje-li uchazeč podmínky stanovené zákonem nebo touto vyhláškou,1předseda komise přihlášku zamítne. Proti zamítavému rozhodnutí se může uchazeč odvolat do 15 dnů od jeho doručení k děkanovi; jeho rozhodnutí je konečné.
§ 7
(1) Rigorosní zkouška se koná před komisí pro rigorosní zkoušky (dále jen „komise“).
(2) Komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů; počet závisí zejména na počtu předmětů, které tvoří širší vědní základ, z nichž má uchazeč skládat ústní zkoušku.
(3) Komisi jmenuje děkan pro každý vědní obor, z něhož se na fakultě konají rigorosní zkoušky. Předsedu komise jmenuje z profesorů nebo docentů, kteří působí na příslušné fakultě, ostatní členy může jmenovat též z vědeckých pracovníků příslušného nebo souvisejícího vědního oboru.
§ 8
(1) Předseda komise určí z členů komise k posouzení písemné