dnes je 26.5.2024

Input:

260/1949 Sb., Zákon o úředních listech, platné do 31.12.1959

č. 260/1949 Zb.
[zrušené č. 77/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o úředních listech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Úřední list republiky Československé.
§ 1.
(1) V „Úředním listě republiky Československé“ (v dalším jen „Úřední list“) se vyhlašují:
a) obecné právní předpisy, jejichž platnost se vztahuje na území celého státu anebo jen na území českých zemí nebo na jejich části;
b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení presidenta republiky, Národního shromáždění a jeho předsednictva, vlády a jejích členů, jakož i soudů a veřejných úřadů (orgánů) s celostátní působností, která je třeba uvést ve veřejnou známost v celém státě nebo jen v českých zemích (v jejich části);
c) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení soudů a veřejných úřadů (orgánů) s působností jen v českých zemích, která je třeba uvést ve veřejnou známost.
(2) V Úředním listě se však nevyhlašují obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, pro něž je podle zákona stanoveno vyhlášení ve Sbírce zákonů republiky Československé nebo v její příloze anebo v jiném úředním oznamovateli. Redakce Úředního listu může odmítnout vyhlášení:
a) obecných právních předpisů, jejichž platnost nepřesahuje obvod jednoho kraje, není-li pro ně výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě a postačí-li, aby byly uvedeny ve veřejnou známost jiným vhodným způsobem;
b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení menší závažnosti nebo místně úzce vymezeného významu, pro něž není výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě.
(3) V Úředním listě se uveřejňuje úřední české znění obecných právních předpisů, vyhlášených v něm v původním znění slovenském.
(4) Vyžaduje-li toho veřejný zájem, přetiskují se v Úředním listě v úředním českém znění obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášené v Úředním věstníku. Rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení lze přetisknout také na žádost.
§ 2.
(1) Úřední list se vydává ve dvou samostatných dílech.
(2) Do prvního dílu Úředního listu („Úřední list I“, zkratka „Ú. l. I“) se zařazují:
a) obecné právní předpisy (§ 1 odst. 1 písm. a));
b) úřední české znění obecných právních předpisů vyhlášených v Úředním listě I slovensky (§ 2 odst. 3);
c) redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním listě I nebo nesprávnosti v jeho vnitřní úpravě.
(3) Do druhého dílu Úředního listu („Úřední list II“, zkratka „Ú. l. II“) se zařazují:
a) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení (§ 1 odst. 1 písm. b) a c)), zejména:
aa) listy presidenta republiky o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů vlády, jakož i jiná rozhodnutí a opatření presidenta republiky,
bb) opatření Národního shromáždění a jeho předsednictva,
cc) usnesení vlády o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů sboru pověřenců, jakož i jiná rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení vlády a jejích členů,
dd) rozhodnutí, opatření a sdělení ministerstev a jiných veřejných úřadů (orgánů),
ee) soudní vyhlášení, zejména v řízení exekučním, konkursním a vyrovnacím, ve věcech zápisů do rejstříku obchodního (firemního) a společenstevního, v řízení umořovacím, v řízení o