dnes je 21.5.2024

Input:

263/1948 Zb., Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory

263/1948 Zb.
[zrušené č. 13/1954 Zb.]
Vládne nariadenie
zo dňa 23. novembra 1948,
ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 13, ods. 2 zákona zo dňa 11. júla 1947, č. 145 Sb., o organizácii roľníkov republiky Československej:
§ 1
Pôsobnosť, ktorú vykonávala Roľnícka komora v Bratislave podľa § 8, ods. 2 zákona zo dňa 2. júla 1942, č. 130 Sl. z., o Roľníckej komore, a podľa vládneho nariadenia zo dňa 11. septembra 1942, č. 194 Sl. z., ktorým sa vykonáva § 8, ods. 2 zákona o Roľníckej komore, a ktorá podľa § 13, ods. 2 zák. č. 145/1947 Sb. prešla na Jednotný sväz slovenských roľníkov, sa prenáša,
a) pokiaľ ide o pôsobnosť, vykonávanú dňa 30. septembra 1942 okresnými úradmi, na okresné národné výbory a
b) pokiaľ ide o pôsobnosť, vykonávanú dňa 30. septembra 1942 župnými úradmi, na krajské národné výbory.
§ 2
Dokiaľ nezačnú pôsobiť krajské národné výbory, vykonáva ich pôsobnosť podľa § 1, písm. b) Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými ministrami.
 
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.