dnes je 25.7.2024

Input:

264/1948 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947

č. 264/1948 Zb.
[zrušené č. 67/1984 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. listopadu 1948
o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947.
Dne 28. listopadu byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, která byla ratifikována presidentem republiky dne 18. března 1948 a jejíž ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 4. září 1948, kteréhožto dne nabyla podle svého článku 9 platnosti.
Text této Dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
Dr. Clementis v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 264/1948 Sb.
DOHODA
mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
SVAZU SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
DOHODA
mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
Vláda republiky Československé a vláda Svazu socialistických republik, majíce v úmyslu uzavříti dohodu o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, jmenovaly svými zmocněnci:
Vláda republiky Československé
pana Dr. Vladimíra CLEMENTISE, státního tajemníka v ministerstvu zahraničních věcí v Praze,
Vláda Svazu sovětských socialistických republik
pana BODROVA Michaila Fjodoroviče, Chargé d`Affaires a. i. Svazu sovětských socialistických republik v Československu,
kteří po vzájemném předložení svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:
Článek 1
Obě smluvní strany se zavazují:
1. že budou prováděti na svých územích systematický dozor nad zemědělskými kulturami za účelem získání zpráv, vyskytují-li se tam nebo nikoliv škůdci a choroby zemědělských rostlin, uvedené v článku 2 této Dohody.
2. že učiní potřebná opatření z účelem lokalisace a zničení ohnisek v článku 2 této Dohody vyjmenovaných škůdců a chorob, objeví-li se v místech, kde jich dříve nebylo.
V případě, že by se na území jedné ze smluvních stran objevili zvláště nebezpeční škůdci (čl. 2), smluvní strany se zavazují, že za účelem úplného vyhubení těchto škůdců si budou poskytovati vzájemnou pomoc kvalifikovanými znalci, stroji a všemi ostatními prostředky boje.
Článek 2
Obě smluvní strany se budou navzájem upozorňovati na vyskytnutí se na jejich území nebezpečných chorob a škůdců zemědělských rostlin s udáním oblastí jimi zachvácených.
Svrchu zmínění škůdci a zmíněné choroby jsou tito:
Škůdci:
1. mandelinka bramborová - Leiptinotarsa decemlineata Say,
2. bramborová háďátka - Hetirodera rostochiensis Woll,
3. červec San José - Aspidiotus perniciosus Comst.