dnes je 17.4.2024

Input:

264/1949 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani

č. 264/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 73/1952 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 27. prosince 1949
o úplném znění zákona o všeobecné dani.
Podle čl. IV zákona ze dne 7. prosince 1949, č. 263 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani, jak vyplývá ze změn a doplňků uvedených v čl. I zákona č. 263/1949 Sb.
 
Kabeš v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 264/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb.,
o všeobecné dani, ve znění zákona ze dne 7. prosince 1949, č. 263 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Předmět a podmět daně.
(1) Předmětem všeobecné nákupní daně (dále jen „daň“) je spotřebitelský nákup zboží a výkonů, uvedených ve zvláště vydaném sazebníku (dále jen „sazebník“).
(2) Podmětem daně je spotřebitel.
§ 2.
Výběrčí daně.
Daň spotřebiteli odděleně účtuje, od něho vybere a odvede
1. u zboží podnik maloobchodního stupně, a jde-li o zboží dovezené z ciziny spotřebitelem, celní orgán,
2. u výkonu podnik, který jej provedl.
§ 3.
Základní pojmy.
(1) Spotřebitelským nákupem se rozumí nákup (odstavec 2) provedený spotřebitelem (odstavec 3).
(2) Nákupem se rozumí úplatné i bezúplatné nabytí zboží nebo výkonu od jiného. U podniku se za nákup považuje též získání zboží výrobou, kterou podnik sám provedl nebo si dal provésti ve mzdě nebo po domácku. To platí obdobně i pro výkony.
(3) Spotřebitelem je ten, kdo nabývá zboží k jinému účelu, než aby je ve svém podniku zcizil nebo zpracoval anebo si je dal zpracovati ve mzdě nebo po domácku; za zpracování se považuje použití zboží jako suroviny, polotovaru, pomocné hmoty, provozní látky nebo jako součásti dalšího výrobku, nikoli však jako obalu. Spotřebitelem je též ten, kdo nabývá zboží jako provozního, podnikového nebo jiného zařízení. To platí obdobně i pro výkony.
(4) Podnikem maloobchodního stupně se rozumí obchodní, výrobní i jakýkoliv jiný podnik, který vyskladní zboží přímo pro spotřebitele nebo použije zboží jako spotřebitel.
(5) O vyskladnění jde, opouští-li zboží provozovnu výběrčího daně, aby přešlo do oběhu nebo přímo na spotřebitele. Přechází-li zboží do oběhu nebo přímo na spotřebitele odjinud než z provozovny výběrčího daně, považuje se za vyskladnění převzetí zboží odběratelem.
(6) Podnik použije zboží jako spotřebitel, použije-li ho jinak, než že je zcizí nebo zpracuje (odstavec 3) nebo použije-li ho jako provozního, podnikového nebo jiného zařízení.
(7) Za výkony se považují činnosti uvedené v sazebníku.
(8) Ministr financí může pro účely tohoto zákona určitou nevýdělečnou činnost prohlásiti za podnik.
§ 4.
Daňová zodpovědnost.
(1) Zahájením výroby nebo jiné podnikové činnosti nebo započetím výkonu vzniká u podniku povinnost podrobit se kontrolním opatřením podle ustanovení tohoto zákona. Podnik maloobchodního stupně, jakož i podnik provádějící výkony, stávají se zároveň zodpovědnými za vyúčtování, vybrání a odvedení daně.
(2) Pro zboží dovezené z ciziny platí ustanovení o celní závaznosti.
§ 5.
Vznik výběrčí povinnosti.
Nárok státu na daň.
(1) U zboží vzniká povinnost vybrat daň