dnes je 21.5.2024

Input:

266/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských

č. 266/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, se mění a doplňuje takto:
1. § 2, odst. 1, věta první zní:
„Do voličských seznamů (§ 1) buďtež zapsáni všichni občané Československé republiky, kteří v den vyložení voličských seznamů (§ 8) dosáhli věku 18 let, mají - bez újmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydliště v obci a nejsou podle § 3 výslovně vyloučeni ze zápisu.“
2. § 3, odst. 1, č. 3 zní:
„3. kdož jsou v donucovací pracovně nebo v táboru nucené práce.“
3. § 7, odst. 2 zní:
„(2) Voličské seznamy (odstavce 4 a 5) sestavuje místní národní výbor zvláštní stálou komisí (místní volební komise). V obcích s více než 10 000 obyvateli může býti zřízeno podle potřeby několik místních volebních komisí. Obvod jejich působnosti určí místní (ústřední) národní výbor. Místní volební komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje místní národní výbor na návrh příslušného místního, a není-li ho, okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou místní volební komise nesmí býti předseda místního národního výboru.“
4. § 8, odst. 1, poslední věta zní:
„Právo nahlížeti do voličských seznamů a činiti si z nich opisy a výpisy má každý občan Československé republiky, který dosáhl věku 18 let, pokud tím nevylučuje jiné osoby z výkonu téhož práva.“
5. V § 8, odst. 4 se nahrazují slova „politická strana, která vyvíjí činnost v dotčené zemi, nejméně 8 dnů“ slovy „politická strana nejméně 15 dnů“.
6. § 10, odst. 1, věta třetí zní:
„O složení těchto komisí platí obdobně ustanovení § 7, odst. 2, věty čtvrté až šesté.“
7. V § 10, odst. 2, větě třetí se vypouštějí slova „s konečnou platností“.
8. § 10, odst. 3 zní:
„(3) Nerozhodne-li národní výbor ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2, přechází jeho pravomoc k rozhodování o námitkách na nadřízený orgán (úřad), jehož rozhodnutí má konečnou platnost.“
9. § 10, odst. 4 zní:
„(4) U odvolací stolice (odstavec 2) je zříditi potřebný počet odvolacích komisí pro vyřizování odvolání z rozhodnutí o námitkách. Odvolací komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje odvolací stolice na návrh akčního výboru Národní fronty. Jde-li o odvolací komisi okresního národního výboru, podá návrh okresní akční výbor Národní fronty, v ostatních případech krajský akční výbor Národní fronty. Aspoň jeden člen komise a jeho náhradník má míti, pokud možno, úplné právnické vzdělání. Nebyla-li za člena (náhradníka) komise jmenována taková osoba, určí odvolací stolice svého úředníka právní služby, který se zúčastní jednání komise s hlasem poradním.“
10. § 11 zní:
㤠11.
Škrtnutí zapsaných osob a oprava chyb ve psaní.
(1) Místní národní výbor je povinen z moci úřední škrtnouti svou místní volební komisí na podkladě oznámení příslušného soudu, úřadu nebo orgánu z voličských seznamů osoby, které nejsou občany československými, dále osoby, které nedosáhly v den vyložení voličských seznamů věku