dnes je 26.2.2024

Input:

268/1949 Sb., Zákon o matrikách, platné do 30.6.2001

č. 268/1949 Zb.
[zrušené č. 154/1994 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o matrikách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel matriky.
(1) Do matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a jiné skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu.
(2) Matrika a úřední výpisy z ní jsou veřejnými listinami.
§ 2.
Obsah matriky.
Matrika má knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí.
Působnost ve věcech matričních.
§ 3.
Matriky vedou a úkoly s tím souvisící obstarávají místní národní výbory.
§ 4.
(1) Příslušný je místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela nebo bylo uzavřeno manželství.
(2) Narodí-li se nebo zemře-li osoba za jízdy v dopravním prostředku, řídí se příslušnost místního národního výboru místem, kde došlo k vyložení osoby narozené nebo zemřelé z dopravního prostředku.
§ 5.
Krajský národní výbor může sdružit dva nebo více místních národních výborů k vedení matrik; v takovém případě vede matriky pro každou obec odděleně jeden ze sdružených místních národních výborů určený k tomu krajským národním výborem.
§ 6.
Dohled na výkon působnosti v oboru matrik vykonává v nejvyšší stolici ministerstvo vnitra.
Všeobecné zásady pro vedení matriky.
§ 7.
(1) Matrika se vede v prvopisu a opisu.
(2) Prvopis matriky zůstane v úschově místního národního výboru. Opis matriky za běžný rok zašle místní národní výbor bezprostředně nadřízenému národnímu výboru.
§ 8.
Listiny, které výlučně slouží jako doklad pro zápis nebo změnu zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí, uschová místní národní výbor ve sbírce listin.
§ 9.
Místní národní výbor vydá úřední výpis z matriky, jakož i povolí v přítomnosti svého orgánu nahlédnout do matriky, požádá-li o to osoba, jíž se zápis týká, nebo jež osvědčí odůvodněný zájem.
Předmět zápisu.
A. Kniha narození.
§ 10.
Do knihy narození se zapisuje:
a) jméno, příjmení a pohlaví dítěte,
b) den, měsíc, rok a místo narození dítěte, jakož i časové pořadí narození, jde-li o dítě narozené spolu s druhým (dvojčata) nebo s více dětmi,
c) státní občanství dítěte,
d) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození, povolání a bydliště rodičů, jakož i jména a příjmení prarodičů,
e) dohoda rodičů o příjmení jejich dítěte, mají-li rodiče různá příjmení,
f) datum zápisu.
B. Kniha manželství.
§ 11.
(1) Do knihy manželství se zapisuje:
a) jméno a příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, stav, povolání a bydliště snoubenců,
b) den, měsíc a rok uzavření manželství,
c) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození a povolání rodičů snoubenců,
d) jméno a příjmení, povolání a bydliště svědků,
e) příjmení, o němž se snoubenci dohodli, že ho budou užívat,
f) příjmení, o němž se snoubenci, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, dohodli pro děti, které z manželství vzejdou,
g) datum zápisu.
(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 se zapíší neprodleně po uzavření manželství na podkladě o tom pořízeného zápisu.
C. Kniha úmrtí.
§ 12.
Do knihy úmrtí se zapisuje:
a) jméno a příjmení, povolání, stav, bydliště, den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,
b) hodina, den, měsíc, rok a místo úmrtí,