dnes je 26.9.2023

Input:

27/1947 Sb., Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, platné do 31.7.1950

č. 27/1947 Zb.
[zrušené č. 86/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. února 1947
o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby bylo zabezpečeno nerušené plnění plánů stanovených dvouletým hospodářským plánem podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, poskytuje se trestní ochrana způsobem uvedeným v dalších ustanoveních.
§ 2.
(1) Kdo se dopustí jednání nebo opominutí ohrožujícího uskutečnění dvouletého hospodářského plánu nebo jeho jmenovitého úkolu v úmyslu, aby je zmařil nebo ztížil, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od šesti měsíců do pěti let; bylo-li však tím v některém úseku uskutečnění tohoto plánu zmařeno nebo ztíženo, bude potrestán těžkým žalářem od pěti do deseti let. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest od 1 000,- Kčs do 1 milionu Kčs.
(2) Byl-li čin uvedený v odstavci 1 spáchán ze zištnosti, budiž vedle trestu na svobodě uložen peněžitý trest od 10 000,- Kčs do 5 milionů Kčs.
(3) Odsuzuje-li soud pachatele pro zločin uvedený v odstavci 1, může zároveň vysloviti vedle trestu na svobodě i ztrátu volebního práva a v oboru působnosti trestního zákona zák. čl. V/1878 také ztrátu úřadu.
§ 3.
(1) Kdo se dopustí jednání nebo opominutí ohrožujícího uskutečnění dvouletého hospodářského plánu nebo jeho jmenovitého úkolu, ač ví, že je tím může zmařiti nebo ztížiti, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců.
(2) Pokus přečinu uvedeného v odstavci 1 je i na Slovensku trestný.
§ 4.
Kdo se dopustí jednání nebo opominutí, které se příčí opatřením nebo nařízením vydaným podle § 16, odst. 1 nebo 3 zák. č. 192/1946 Sb., bude potrestán soudem pro přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců nebo peněžitým trestem od 100,- Kčs do 100 000,- Kčs, nebo obojím trestem.
§ 5.
Činem trestným podle tohoto zákona není stávka.
§ 6.
Věci, jimiž byl trestný čin spáchán, které jím byly získány, nebo které jsou zřejmě určeny ke spáchání trestného činu, jakož i neoprávněně získaný výdělek nebo jiný prospěch, mohou býti v rozsudku prohlášeny za propadlé ve prospěch státní pokladny.
§ 7.
Tento zákon nabývá na účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Drtina v. r.