dnes je 17.4.2024

Input:

27/1950 Sb., Zákon o státní podpoře při živelných pohromách, platné do 15.1.2002

č. 27/1950 Zb.
[zrušené č. 395/2011 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o státní podpoře při živelních pohromách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Podpora při živelních pohromách.
(1) Osobám, které byly postiženy škodami způsobenými živelní pohromou na zemědělském majetku, může být v případech hodných zvláštního zřetele, zejména bylo-li by v důsledku těchto škod ohroženo plnění jednotného hospodářského plánu, poskytnuta podpora ze státních prostředků, zajištěných ve státním rozpočtu. Obdobně může být poskytnuta podpora při škodách způsobených živelní pohromou na jiném než zemědělském majetku.
(2) Na poskytnutí podpory podle předchozího odstavce není právního nároku.
Poskytování podpor.
§ 2.
(1) Podporu lze poskytnout zásadně jen československým občanům bydlícím na území Československé republiky a právnickým osobám majícím na tomto území své sídlo.
(2) Podpory se poskytují v penězích, naturáliích nebo jiným účelným způsobem.
§ 3.
(1) O poskytování podpor rozhodují okresní národní výbory.
(2) Podpory se poskytují za součinnosti krajských a místních národních výborů.
(3) Vrchní dohled nad poskytováním podpor a řízení podpůrných akcí přísluší při živelních pohromách na zemědělském majetku ministerstvu zemědělství, při živelních pohromách na jiném než zemědělském majetku ministerstvu vnitra.
§ 4.
Směrnice.
Podrobnosti o poskytování podpor, zejména o podmínkách a způsobu poskytování, o vyšetřování škod a o řízení, upraví ministerstva vnitra a zemědělství v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí směrnicemi, které vyhlásí v příslušném úředním listě.
§ 5.
Zrušení živelních fondů.
(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona vstupují dosavadní živelní fondy do likvidace. Dosavadní správa těchto fondů provede likvidaci a ukončí běžné případy podle směrnic, jež vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí, a zbytek jmění odvede do státní pokladny.
(2) Dnem ukončení likvidace, který vyhlásí ministerstvo zemědělství v příslušném úředním listě, se živelní fondy zrušují.
§ 6.
Osvobození od dodávek a poplatků.
Písemnosti a úřední úkony v řízení podle tohoto zákona jsou osvobozeny od dávek za úřední úkony ve věcech správních a poplatků.
Závěrečná ustanovení.
§ 7.
Zrušuje se platnost, po případě poživatelnost všech předpisů, které odporují tomuto zákonu, zejména.
1. ustanovení §§ 108 až 110 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních,
2. zákona č. 118/1927 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách,
3. vládního nařízení č. 74/1928 Sb., o náhradách pozemkové daně z důvodu živelních škod na zemědělských kulturách, a vládního nařízení č. 75/1928 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách,
4. vládního nařízení č. 38/1940 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních, a zákon č. 118/1927 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách, a vládního nařízení č. 39/1940 Sb., o náhradách pozemkové daně a o podporách při živelních pohromách, a
5. všech předpisů o příspěvcích a náhradových přídělech živelním fondům, zejména § 2 odst. 2 zákona č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního